KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik malzemesi satın alınacaktır

KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/624641
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
43(KIRK ÜÇ ) KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 Sgk Blokları B Blok Kat:6 Konak/İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ ASFALT ŞANTİYE BİRİMİ ELEKTRİK ALT ONARIM EKİPLERİNCE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ

KONAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ ASFALT ŞANTİYE BİRİMİ ELEKTRİK ALT ONARIM EKİPLERİNCE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/624641
1-İdarenin
a) Adresi : Konak Belediyesi 2.Hizmet Binası No:11 Kat:6 Fen İşleri Müdürlüğü 9 Eylül Meydanı Basmane/İZMİR 35230 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324894522 - 2324894883
c) Elektronik Posta Adresi : konak@konak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 43(KIRK ÜÇ ) KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konak Belediyesi Buca Gediz Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ambarı(depoları)
c) Teslim tarihi : Mal, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içerisinde, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden (Yer Teslim Tutanağı) itibaren, belirleyeceği ihtiyaç listesine uygun olarak işin süresi dahilinde, idarenin vereceği iş programına uygun mal alımı yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 Sgk Blokları B Blok Kat:6 Konak/İzmir
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 Sgk Blokları B Blok Kat:6 Konak/İzmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Konak Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Milli Kütüphane Caddesi No:14 Sgk Blokları B Blok Kat:6 Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR