KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Elektrik malzemesi alınacaktır

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873906
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/492269
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İMİD İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1 KAT) Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÜNİVERSİTEMİZE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/492269
1-İdarenin
a) Adresi : Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 35620 Balatçık ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323293535 - 2323860888
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ikc.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI-TÜKETİM AMBARI (AOSB.MAH.HAVAALANI YOLU NO.33/2 BALATÇIK-ÇİĞLİ-İZMİR)
c) Teslim tarihi : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİM AMBARI (AOSB.MAH.HAVAALANI YOLU NO.33/2 BALATÇIK-ÇİĞLİ-İZMİR)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İMİD İHALE SALONU (YABANCI DİLLER BİNASI 1 KAT) Balatçık Mahallesi Havaalanı Caddesi 33/2 35620 ÇİĞLİ -İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 11:00

. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Yukarıdaki belgelerden sadece herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
YÜKLENİCİ; İŞİN KABUL TARİHİ İTİBARİYLE KULLANICI HATASI DIŞINDA OLUŞABİLECEK TÜM ARIZALARIN 5 YIL BOYUNCA BİLA BEDEL ONARIMINDAN SORUMLUDUR. İŞ BU İDARİ ŞARTNAMENİN EKİ OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MADDELERİ İSTEKLİ OLAN TÜM FİRMALAR KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILACAKTIR. YÜKLENİCİ İLGİLİ KISIM TEKNİK ŞARTNAMELERİNDE AYRICA BELİRTİLMEMİŞ OLSA BİLE BÜTÜN SİSTEMLERE AİT GARANTİ VE STANDART BELGELERİNİ KABUL TARİHİNDEN İTİBAREN GARANTİSİ BAŞLAMAK KAYDIYLA İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
A---CE YÖNETMELİK KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN İLİŞKİN CE BELGESİ/BEYANI SUNULACAKTIR.
B---CE KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN İÇİN TSE VEYA ENEC, ISO....VB. BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİ SUNULACAKTIR.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A--ÜRÜNLERE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNE TEK TEK CEVAP VEREN ''TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ''SUNULACAKTIR
B-- HER BİR KALEM ÜRÜN İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ;
YÜKLENİCİ ; İŞİN SEYRİ ESNASINDA HERHANGİ BİR MALZEMENİN TESTİNİN YAPILMASI İÇİN, KONTROL MÜHENDİSİNCE İSTENİLDİĞİNDE TÜM ALET EDEVATI TEMİN EDEREK, GEREK KONTROLLÜKLE BERABER VE GEREKSE İLGİLİ KURUMLARA TÜM MASRAFLARI YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANMAK ÜZERE TEST ETTİRMEK ZORUNDADIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - SATIN ALMA BİRİMİ (VAKIFBANK KARŞIYAKA ŞUBESİ TR920001500158007298882305 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR. ÜNİVERSİTEMİZDE TAHSİLAT VEZNESİ BULUNMAMAKTADIR. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ /YABANCI DİLLER BİNASI 1.KAT AOSB.MAH.HAVAALANI YOLU NO.33/2 BALATÇIK-ÇİĞLİ-İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR