TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO)

Elektrik malzemeleri alınacaktır

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823509
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/300019
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜRKİYE PETROLLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİ ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMIDIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06100 Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK MALZEMELERİ
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO)
TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

ELEKTRİK MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/300019

1-İdarenin
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122072714 - 3122869073
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TÜRKİYE PETROLLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİ ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMIDIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TPAO Genel Müdürlüğü (Ankara)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 takvim günü içinde Tesis İşletme Müdürlüğü Sorumlusunun belirttiği lokasyona teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06100 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.06.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
-41.98.0103 stok nolu Kontrol Kalemi, TSE “TS 13108” belgeli olacaktır.(Teknik Şartname Madde 2)
-41.08.3006 stok nolu Ateşleyici ENEC sertifikalı olacaktır.(Teknik Şartname Madde 28)
41.08.2270 stok nolu Balast, CE, ENEC, CCC, PSB, TISI, CB, VDE-EMV, C-Tick, Sertifikalarına sahip olacaktır.Teknik Şartname Madde 29)
-41.08.2244 stok nolu Balast, CE, ENEC, CCC, PSB, TISI, CB, VDE-EMV, C-Tick, Sertifikalarına sahip olup olacaktır.Teknik Şartname Madde 30)
-Detaylar Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak yazılmıştır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat 601 Nolu Oda (Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06100 Çankaya / ANKARA) Tel: 0312 207 27 14 Faks : 0312 286 90 00 adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR