ORDU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik, inşaat , sıhhi tesisat, boya, gübre ve yabancı ot ilacı alımı yapılacaktır

ORDU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960713
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ DÖNEM 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/108843
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
47 KALEM ELEKTRİK, 11 KALEM İNŞAAT, 52 KALEM SIHHİ TESİSAT, 13 KALEM BOYA MALZEMELERİ İLE 9 KALEM GÜBRE VE YABANCI OT İLACI ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Spor Salonu üzerinde bulunan Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu (Selimiye Mah.Dr.Mürvet Sıtkı Cad.Atatürk Spor Salonu Üstü Altınordu/Ordu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK, İNŞAAT , SIHHİ TESİSAT, BOYA, GÜBRE VE YABANCI OT İLACI ALIMI
ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


ELEKTRİK, İNŞAAT , SIHHİ TESİSAT, BOYA, GÜBRE VE YABANCI OT İLACI ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/108843

1-İdarenin
a) Adresi : Selimiye Mah.Dr.Mürvet Sıtkı Cad.No:13 Altınordu/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 04522231635 - 04522231634
c) Elektronik Posta Adresi : ordu@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 KALEM ELEKTRİK, 11 KALEM İNŞAAT, 52 KALEM SIHHİ TESİSAT, 13 KALEM BOYA MALZEMELERİ İLE 9 KALEM GÜBRE VE YABANCI OT İLACI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atölye Birimine (Durugöl Mah. Altınordu-ORDU) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden sonra malzemeler İl Müdürlüğümüze bağlı atölye biriminin ihtiyaçları doğrultusunda parça parça teslim alınacaktır. İdarenin talebinden sonra 5 gün içerisinde malzemeler muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Spor Salonu üzerinde bulunan Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu (Selimiye Mah.Dr.Mürvet Sıtkı Cad.Atatürk Spor Salonu Üstü Altınordu/Ordu)
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Gübre ve yabancı ot ilacı kısmına teklif verecekler Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine göre alınmış "Gübre Dağıtıcılık Belgesi" ni sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ordu Şubesindeki IBAN : TR270001000217806272345001 nolu hesabına döküman satış bedelinin yatırılmasının ardından aynı idarenin İhale Biriminden (Selimiye Mh. Dr.Mürvet Sıtkı Cd. No:13 Altınordu/ORDU) makbuz karşılığında satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimi (Selimiye Mah.Dr.Mürvet Sıtkı Cad.No:13 - Altınordu / Ordu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR