KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01126389
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 05.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/33435
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası,Ek Hizmet Binası,Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Gölcük Vergi dairesi Müdürlüğü Hizmet Binalarında bulunan 4 (Dört) abonelik için 1 310 000 KWH Elektrik Enerjisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No:15 İzmit/Kocaeli
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/33435
1-İdarenin
a) Adresi : TEPECIK MAH. ISTIKLAL CAD. 15 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623244900 - 2623225321
c) Elektronik Posta Adresi : idarimaliisler@kvdb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası,Ek Hizmet Binası,Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Gölcük Vergi dairesi Müdürlüğü Hizmet Binalarında bulunan 4 (Dört) abonelik için 1 310 000 KWH Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası için ;Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No:15 İzmit, Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası için ;Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi No:115 İzmit, Gölcük Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası İçin: 19 Mayıs Caddesi Adnan Menderes İş Merkezi Gölcük/Kocaeli dir.
c) Teslim tarihi : Elektrik Enerjisi Alım İşi 01.04.2020 tarihinde saat 00:00 'da başlayacak ;31.12.2022 tarihinde saat 23:59 'da sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No:15 İzmit/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli EPDK 'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Üratim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisansı" veya "Otoprodüktör Grubu Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" ndan birinin adını veya noter onaylı suretini veya belkge aslı idareye sunulup "aslı idarece görülmüştür" onaylı suretini teklifleri ekinde vermesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No:15 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR