KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120372
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/33548
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 YILI İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İLKOKULLARI ORTAOKULLARI ANAOKULLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ALÇAK GERİLİM 735.500 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İLKOKULLARI ORTAOKULLARI ANAOKULLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/33548
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI İSMET İNÖNÜ 4 35170 KEMALPAŞA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328781122 - 2328782177
c) Elektronik Posta Adresi : kemalpasa35@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 YILI İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İLKOKULLARI ORTAOKULLARI ANAOKULLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ALÇAK GERİLİM 735.500 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İZMİR KEMALPAŞA İÇERİSİNDE BULUNAN VE TEKNİK ŞARTNAMENİN EKİN YER ALAN VE EK-1 DE BELİRTİLEN ABONELERE AİT OKUL VE KURUMLAR.
c) Teslim tarihi : 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günü ( 01.04.2020 - 31.03.2021) (Sözleşmenin imzalanıp, devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 31.03.2021 tarihine kadar.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 17.02.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı” veya” Üretim Lisansı” veya “Otoprodüktör Lisansı” veya “Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı”ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklifleri ekinde vermek zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İdare tarafından yükleniciye bildirilen yeni abonelikler için gerekli işlemler en geç bildirimi izleyen ikinci fatura döneminde gerçekleştirilmiş ve abonelik yüklenicinin uhdesine alınmış olmalıdır. EPDK tarafından oluşan gecikmeler için 1. maddede yer alan hususlar geçerli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR