ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098354
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 10.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/616347
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 420.000 KWH Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Yönetim Caddesi Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat Grup Müdürü Odası Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR


ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 35 Aylık Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/616347
1-İdarenin
a) Adresi : Muratpaşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422354316 - 4422349582
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumvdb.imali@gelirler.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 420.000 KWH
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM' a ait kayıt işlemlerini yaptıracak ve teknik şartnameye ekli tabloda adresi, abone tesisat numarası ve sayaç bilgileri Vergi Dairesi Başkanlığımız Hizmet Binası için 01.02.2020 tarihinde saat 00:00 başlayacak, 31.12.2022 tarihinde saat 24:00 'de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Yönetim Caddesi Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat Grup Müdürü Odası Yakutiye/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK'nın Yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, üretim lisansı, tedarik lisansı veya Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Yönetim Caddesi Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Zemin Kat İdari Mali İşler Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR