K.K.K. KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BŞK.

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

K.K.K. KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01086699
Şehir : Kayseri / Talas
Yayınlandığı Gazeteler

E-HABER KAYSERİ 19.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/560431
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi (3 Kısım), (5.059.000 Kwh) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / Kayseri)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR


2019/560431

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR


1.KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (Serbest Tüketici Kapsamında) (3 Kısım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560431

1-İdarenin
a) Adresi :1'inci Komando Tugay Komutanlığı 38310 Zincidere Talas/Kayseri
b) Telefon ve faks numarası : 3524242990 - 3524243082
c) Elektronik Posta Adresi: birkomdtugihkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi (3 Kısım), (5.059.000 Kwh) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Ek-A İhtiyaç Listesinde belirtilen teslim yerlerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.(EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak 01 Ocak 2020 0.00 itibariyle aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacak ve 31 Aralık 2020 24.00 itibariyle iş bitirilecektir. Herhangi bir gerekçe ile sözleşmenin yürürlüğe girmesinin veya EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: 1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / Kayseri)
b) Tarihi ve saati: 17.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
KAMU İHALE BÜLTENİ 11 KASIM 2019 – Sayı 3981

MAL ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ

Kamu İhale Kurumu – www.kik.gov.tr 126
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1.Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Köşk Talas Bulvarı 38055 Melikgazi / Kayseri) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR