KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078387
Şehir : Ankara / Şereflikoçhisar
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇENGEL 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 554740      
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K.K.Tatb.Mrk.K.lığı’na: EK-A ALIMA AİT DİĞER BİLGİLER ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 1.524.343,06 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
K.K.Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İhale Salonu Şereflikoçhisar /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA KUVVETLERİ TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI


ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (524.343,06 KWH) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası: 2019 / 554740

1-İdarenin
a)Adresi: Sanayi Mah. Metin Şanal Bulvarı 06950 ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
b)Telefon ve Belgegeçer numarası: 312 687 17 52 – 312 687 84 00

2-İhale Konusu Malın:
a)Niteliği, Türü ve miktarı: K.K.Tatb.Mrk.K.lığı’na: EK-A ALIMA AİT DİĞER BİLGİLER ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 1.524.343,06 KWH ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI için ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri ve Tarihleri: K.K. Tatb. Mrk. K.lığı Şereflikoçhisar/ANKARA 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ihale dokümanı EK-A 'da (Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen teslim programına uygun olarak yapılacaktır

3)İhalenin
a) Yapılacağı yeri, tarihi ve saati: K.K.Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İhale Salonu Şereflikoçhisar /ANKARA
İhale Tarih ve Saati: 02.12. 2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları ve son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya muadili belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve geçici teminat,
4.3. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.4. Ekonomik ve mali yeterlilik ile Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

6- İhale dokümanı idarenin adresinde (K.K.Tatb. Mrk. K.lığı – Şereflikoçhisar) görülebilir ve Mal Müdürlüğüne doküman bedeli 20 TRY yatırılarak “Alındı Belgesi” ile aynı adresten temin edilebilir.

7- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İDAREDEN satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklif ihale tarih ve saatine kadar “K.K.Tatb. Mrk. Klığı İhale Komisyon Başkanlığı Şereflikoçhisar” adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İsteklilerin EKAP üyesi olmaları zorunludur.

11-İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR