ERZURUM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

ERZURUM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910831
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/626120
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk bulavarı 25070 Palandöken - Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali işler Satın Alma Büro Amirliği
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Serbest Piyasadan 400,000 kwh-saat Elektrik enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/626120
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI 25070 PALANDÖKEN PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423156067 - 4423152669
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumpmyo@gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400000 kwh-saat elektrik enerjisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Atatürk bulavarı 25070 Palandöken - Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede tanımlı aboneliklerimizin tüm işlemleri 31/12/2019 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali işler Satın Alma Büro Amirliği
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli EPDK nın yüürlükteki elektrik piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik satış Lisansı ", "Üretim Lisansı","Operatörlük Lisansı", "Operatörlük Gurubu Liasansı", "Elektirik Toptan Satış Lisansı veya "Perakende Satış Lisanslarında herhangi birinin aslının veya noter onaylı suretinin idareye onaylataralk teklif zarfında ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK ya ait Yetki Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERZURUM POMEM İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı 25070 Palandöken Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali işler Satın Alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR