ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910239
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/632475
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve bağlı işletme abonelikleri için serbest piyasadan ortalama toplam 2.150.000,00 kW/h elektrik enerjisi satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi No:84 Mark Antalya Kat:6 Toplantı Salonu-Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

2019 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

2019 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/632475
1-İdarenin
a) Adresi : TAHILPAZARI MAHALLESİ ŞARAMPOL CADDESİ NO:84 MARK ANTALYA KAT:6 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 242.2430230- 242.2487688
c) Elektronik Posta Adresi : antepe@antepeinsaat.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve bağlı işletme abonelikleri için serbest piyasadan ortalama toplam 2.150.000,00 kW/h elektrik enerjisi satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANTEPE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 'ne bağlı;
Boğaçayı Asfalt Üretim Tesisi:Zümrüt Mah. Cumhuriyet Cad. No:143 Konyaaltı/ANTALYA
Elmalı Asfalt Üretim Tesisi:Yeni Mahalle Toptancı Hal Cad. No:62/1 Elmalı/ANTALYA
Manavgat Asfalt Üretim Tesisi:Hacıobası Mah. Pınarlıburun Sokak No:18/1 Manavgat / ANTALYA
Güllük Katlı Otopark: Kışla Mah. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. No:113 Muratpaşa /ANTALYA
Kentsel Dönüşüm Ofisleri: Kepez Mah. 28734 ada 05 parsel Kepez/ANTALYA
c) Teslim tarihleri : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamenin tabloda abone bilgileri verilen işletmeler için enerji alımı işi sözleşmenin imzalanması ile başlanacak 31.12.2019 tarihi saat 24:00 de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi No:84 Mark Antalya Kat:6 Toplantı Salonu-Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 31.12.2018- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklifleriyle birlikte EPDK (Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu) tarafından kendilerine verilmiş ve ihale tarihinde geçerli durumda olan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair ilgili lisansın (Elektrik üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisansı v.b.) aslı veya noter tasdikli suretini veya İdaremizce Aslı Görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi No:84 Mark Antalya Kat:6 İhale ve Satınalma İşleri Müdürlüğü-Muratpaşa/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi No:84 Mark Antalya Kat:6 İhale ve Satınalma İşleri Müdürlüğü-Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR