ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891236
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551051
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01.01.2019 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAĞLI İSTASYONLARA 270.000,00-KİLOWATT ELEKTRİK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

01.01.2019 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAĞLI İSTASYONLARA ELEKTRİK ALIMI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2019 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAĞLI İSTASYONLARA ELEKTRİK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/551051
1-İdarenin
a) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423303030 - 2423303302
c) Elektronik Posta Adresi : Altan.ALTAN@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2019 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAĞLI İSTASYONLARA 270.000,00-KİLOWATT ELEKTRİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DHMI ANTALYA HAVALIMANI SORUMLULUGU ALANINDA BULUNAN KUYUTEPE RADAR ISTASYONU, GEYIBAYIRI NDB ISTASYONU, FETTAHLI KÖYÜ DIS MARKER, GAZIPASA KARASAL LINK ISTASYONU, GÜZELOBA 19 NOLU SAGLIK OCAGI GÜRÜLTÜ ÖLÇME CIHAZI, GÜZELOBA LARA CAD. HOTEL SERA YANI GÜRÜLTÜ ÖLÇME CIHAZI VE BURDUR ÇELTIKÇI KUZKÖY KÖK BINASI IÇIN 2019 -2020 YILLARI ELEKTRIK ENERJISI ALIMI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla 01.01.2019 tarihinde başlar, 31.12.2020 tarihi bitiminde son bulur. DHMI ANTALYA HAVALIMANI SORUMLULUGU ALANINDA BULUNAN KUYUTEPE RADAR ISTASYONU, GEYIBAYIRI NDB ISTASYONU, FETTAHLI KÖYÜ DIS MARKER, GAZIPASA KARASAL LINK ISTASYONU, GÜZELOBA 19 NOLU SAGLIK OCAGI GÜRÜLTÜ ÖLÇME CIHAZI, GÜZELOBA LARA CAD. HOTEL SERA YANI GÜRÜLTÜ ÖLÇME CIHAZI VE BURDUR ÇELTIKÇI KUZKÖY KÖK BINASI IÇIN 2019 -2020 YILLARI ELEKTRIK ENERJISI ALIMI

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Elektrik enerjisinin toptan veya parekende satışına izin veren lisanslardan herhangi birisini teklif dosyasına konulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Elektrik enerjisinin toptan veya parekende satışına izin veren lisanslardan herhangi birisini teklif dosyasına konulacaktır.
Teklif dosyasında yukarıda yazılı evrak/dökümanı bulunmayan istekliler elenerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR