İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888444
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/550519
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Yılları DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğüne Bağlı İstasyonlar için Serbest Piyasadan iki yıllık toplam 600.000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd. D Blok 138 no'lu oda Yeşilköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ATATÜRK HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


2019-2020 yılları DHMİ Atatürk Havalimanına Bağlı İstasyonların Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/550519

1-İdarenin
a) Adresi : DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü 1.kat D Blok YEŞİLKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124637777 - 2124653250
c) Elektronik Posta Adresi : ozlem.ayvaz@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Yılları DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğüne Bağlı İstasyonlar için Serbest Piyasadan iki yıllık toplam 600.000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartname eki Abonelik Bilgileri Listesinde yer verilen noktalara kesintisiz olarak Elektrik Enerjisinin temini sağlanacaktır.
c) Teslim tarihleri : İşin süresi 730 (yediyüzotuz) gündür. İşe Başlama Bitiş tarihleri; 01.01.2019 -31.12.2020 tarihleri arasında teknik şartnamenin ekinde belirtilen yerlere kesintisiz elektrik enerjisi temin edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd. D Blok 138 no'lu oda Yeşilköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin 14,03,2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 02.11.2013 tarihli 28809 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde Toptan Satış Lisansı veya Üretim Lisansı veya perakende Lisansı aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd.142 no'lu oda D Blok Yeşilköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müd.142 no'lu oda D Blok Yeşilköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR