BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874168
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/489591
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.250.000 kWh Elektrik Enerjisi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/489591

1-İdarenin
a) Adresi : Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu
b) Telefon ve faks numarası : 03742153722 - 23 / 03742157275
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14100@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi ( varsa ) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.250.000 kWh Elektrik Enerjisi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe birimlerin faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binaları ve hizmet noktalarına ( Teknik Şartname Ekinde verilen Aboneliklerin adreslerine )
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2019 günü saat 00.00 itibariyle ihale konusu malların alımına başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU )
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
20 / 01 / 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04 / 08 / 2002 Tarih ve 24836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Yönetmeliği ve 14 / 04 / 2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde, Elektrik Üretim Kapasitesi 33.000.000 ( OtuzÜçMilyon) kWh'dan az olmamak üzere Elektrik Enerjisi ve / veya kapasite sağlayan üretim şirketi otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış şirketi ve perakende satış lisansına sahip şirket olduğunu gösterir lisanslar, Aday veya istekli yetkili satıcı ise satıcısı olduğu üreticinin lisansına sunacaktır. Bu durumda yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri de lisans ile birlikte sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Elektrik Üretim Kapasitesi 33.000.000 ( OtuzÜçMilyon) kWh'dan az olmamak üzere Elektrik Enerjisi ve / veya kapasite sağlayan üretim şirketi otoprodüktör, otoprodüktör grubu, toptan satış şirketi ve perakende satış lisansına sahip şirket olduğunu gösterir lisanslar, Aday veya istekli yetkili satıcı ise satıcısı olduğu üreticinin lisansına sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıktan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana hizmet Binasında bulunan Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25 14300 Merkez / BOLU ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR