TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00778840
Şehir : Manisa / Turgutlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ TURGUTLU 04.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/151512
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tek Terimli Tek Zamanlı AG 1.800 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane AG 375.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane OG 750.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Aydınlatma AG 20.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Aydınlatma OG 20.000 kWh
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.04.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Turgutlu Belediye Başkanlığı Turgutlu/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

TURGUTLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/151512

1-İdarenin

a) Adresi

:

TURAN MAHALLESI YEDIEYLÜL YOLU 23 45400 TURGUTLU/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2363134725 - 2363124126

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@turgutlu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tek Terimli Tek Zamanlı AG 1.800 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane AG 375.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane OG 750.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Aydınlatma AG 20.000 kWh Tek Terimli Tek Zamanlı Aydınlatma OG 20.000 kWh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Turgutlu Belediyesi'ne ait muhtelif yerler.

c) Teslim tarihleri

:

Teknik şartnamede belirtilen abone numaraları verilen Turgutlu Belediyesi'ne ait elektrik enerjisi alımı işi 01.01.2018 saat:00.01' de başlayacak olup 31.12.2018 saat:24.00' de sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Turgutlu Belediye Başkanlığı Turgutlu/MANİSA

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK tarafından yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği'ne göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Perakende Satış Lisasnsı" veya "Üretim Lisansı" veya "OSB Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisans" larından birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belgenin aslının idareye sunulup "Aslı İdaremizce Görülmüştür" şerhi yaptırmaları ve teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesince alınan Toptan Satış Lisanslarını veya Perakende Satış Lisanslarını teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde elektrik üretimi, elektrik toptan satışı, perakende satışı, iletim ve dağıtım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Belediye Hizmet Binası 6. Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Belediye Hizmet Binası 6. Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR