TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi alınacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BŞK. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076692
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550339
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Merkez, Avrupa Yakası Ek hizmet binası ve Anadolu Yakası Ek hizmet binaları için serbest piyasadan 945.000 kWh elektrik enerjisi satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:53 Beşiktaş/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Merkez, Avrupa Yakası Ek hizmet binası ve Anadolu Yakası Ek hizmet binaları Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/550339

1-İdarenin
a) Adresi : CİHANNÜMA MAH. BARBAROS BULVARI NO:53 34353 BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122589296 - 2122587520
c) Elektronik Posta Adresi : tuik.istanbul@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Merkez, Avrupa Yakası Ek hizmet binası ve Anadolu Yakası Ek hizmet binaları için serbest piyasadan 945.000 kWh elektrik enerjisi satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Merkez, Avrupa Yakası Ek hizmet binası ve Anadolu Yakası Ek hizmet binaları
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamenin Ek-1 tablosunda adresleri, abone tesisat numaraları ve müşteri numaraları verilen Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binaları için enerji alımı işi 01/01/2020 tarihinde başlayacak; 31/12/2022 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:53 Beşiktaş/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, İhale Tarihi İtibari ile Geçerli Durumda Olan Serbest Tüketicilere Elektrik Enerjisi Satmaya Yetkili Olduğuna Dair Belge (Üretim lisansı, Dağıtım lisansı, Tedarik lisansı, Otoprodüktör lisansı Vs.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında son beş yıl içinde gerçekleştirilmiş her türlü elektrik enerjisi alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:53 Beşiktaş/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR