MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi alınacaktır

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064975
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/501290
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılında 12 Ay Boyunca Serbest Piyasadan 1.534.054,72 KWH Elektrik Enerjisi Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menteşe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/501290

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANİYE MAHALLESİ, 8 NOLU SOKAK, NO:2 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522144880 - 2522124815
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@mentese.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılında 12 Ay Boyunca Serbest Piyasadan 1.534.054,72 KWH Elektrik Enerjisi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Menteşe Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisindeki Belediyemize ait Hizmet Binaları.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından piyasa mali uzlaştırma merkezinin (PMUM) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemlerin tamamlanmasına müteakip 01/01/2020 tarihinde saat 00:00'da işe başlanacak ve 31/12/2020 saat 24:00 itibari ile iş bitirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Menteşe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası - Orhaniye Mh. 8 Nolu Sk. No:2 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler EPDK’nın yürürlükteki ‘‘ Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’’ hükümlerine göre düzenlenmiş ‘‘Elektrik Toptan Satış Lisansı’’ veya ‘‘Üretim Lisansı’’ veya ‘‘Otoprodüktör Lisansı’’ veya ‘‘Otoprodüktör Grubu Lisansı’’ veya ‘‘Perakende Satış Lisansı’ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini yada ‘‘aslı idarece görülmüştür’’ onaylı suretini teklifleri ekinde sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menteşe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Orhaniye Mh. 8 Nolu Sk. No:2 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR