KAYSERİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi alınacaktır

KAYSERİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850123
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : HACI SAKİ MAH. / SANAYİ
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 08.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/374576
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.08.2018 11:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ


ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/374576
1-İdarenin

 1. Adresi : Hacı Saki Mah. Okur Sok. No:1 KOCASİNAN/KAYSERİ
 2. Telefon ve faks numarası : 3522201157 - 3522202157
 3. Elektronik Posta Adresi : kayseri@goc.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 875.781,60 KWH elektrik enerjsi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yerleri : 1 KAYSERİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ Kayseri-Sivas Karayolu 25. Km Gömeç Mevkii Kocasinan/KAYSERİ 2 KAYSERİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI Hacı Saki Mah. Okur Sok. No:1 Kocasinan/KAYSERİ
 2. Teslim tarihleri : 10.09.2018 tarihini 11.09.2018 tarihine bağlayan gece yarısında başlanılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 31.08.2018 - 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04.08.2002 tarihli 24836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Eletrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma çerçevesinde Toptan Satış Lisansı veya Üretim Lisansı veya Perakende Satış Lisansına sahip olması

   1. vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1. kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    1. kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   1. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   2. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   1. konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
  1. ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   1. satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

 1. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İsteklilerin EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı”, “Otoprodüktör Lisansı”,


“Otoprodüktör Grubu Lisansı” ve/veya “Perakende Satış Lisansı”ndan birinin aslını, noter onaylı suretini ve/veya belge aslının idarece “aslı idarece görülmüştür” onayı yapılan suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

    1. ilişkin belgeler:


20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 04.08.2002 tarihli 24836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma çerçevesinde Toptan Satış Lisansı veya Üretim Lisansı veya Perakende Satış Lisansı istenilecektir

    1. kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:


İsteklilerin EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı”, “Otoprodüktör Lisansı”, “Otoprodüktör Grubu Lisansı” ve/veya “Perakende Satış Lisansı”ndan birinin aslını, noter onaylı suretini ve/veya belge aslının idarece “aslı idarece görülmüştür” onayı yapılan suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre sağlanmış elektrik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecek.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binası

adresinden satın alınabilir.

  1. teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binası (Hacı Saki Mah. Okur Sok. No:1 Kocasinan/KAYSERİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR