KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik enerjisi alım işi ihale edilecektir

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00641463
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 28.07.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/360203
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.149.848,94 Kilowatt-saat (Kwh) Elektrik Enerjisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. Çirmen Sok. Evkaf Apt. No:8 Ulus/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/360203

1-İdarenin
a) Adresi : ISTIKLAL CADDESI ÇIRMEN SOKAK II.EVKAF APARTMANI 8 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123119173 - 3123244829
c) Elektronik Posta Adresi : ozturkcagatay@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.149.848,94 Kilowatt-saat (Kwh) Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: İstiklal Caddesi Çirmen Sokak 2.Evkaf Apartmanı No:8 Opera Ulus/ANKARA 2- Büyük Tiyatro: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Altındağ/ANKARA 3- Büyük Tiyatro: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:50 Bina Bahçesi Altındağ/ANKARA 4- Tesisler Şube Müdürlüğü: Adalararası Sokak No:1 Gimat Macunköy/ANKARA 5- AKÜN SAHNESİ: Atatürk Bulvarı No:227 Çankaya / ANKARA 6- ŞİNASİ SAHNESİ: Tunus Caddesi No:92 Çankaya / ANKARA 7- ALTINDAĞ SAHNESİ: Babür Caddesi No:40 Altındağ / ANKARA 8- 75.YIL SAHNESİ: Mithat Paşa Caddesi No:40 Kızılay / ANKARA 9- Cüneyt GÖKÇER Sahnesi: 35.Cadde Arcadium AVM Arkası Çayyolu/ANKARA 10- Ziraat Sahnesi: Mithat Paşa Caddesi No:40 Kızılay / ANKARA 11- Kızılay Metro Gişe: Kızılay Metrosu Çarşısı içi Kızılay / ANKARA
c) Teslim tarihi : 01.10.2017 Tarihinden itibaren, 12 Ay boyunca, ihale konusu aboneliklerin adreslerine elektrik temin edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. Çirmen Sok. Evkaf Apt. No:8 Ulus/Ankara
b) Tarihi ve saati : 05.09.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye Elektrik Enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili Lisansı (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı) teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılan elektrik enerjisi satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Tahakkuk Ve Levazım Şube Müdürlüğü İstiklal Cad. Çirmen Sok. Evkaf Apt. No:8 Ulus/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR