İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi alım işi ihale edilecektir

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00486341
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 19.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/491941
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19.000.000 kWh (On Dokuz milyon kilowattsaat) elektrik enerjisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İller Bankası Genel Müdürlüğü ve BölgeMüdürlükleri İçin 24 (Yirmi Dört) Ay Süreli Elektrik İhtiyacının Serbest Piyasadan Serbest Tüketici Olarak Temin Edilmesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/491941

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125087702 - 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19.000.000 kWh (On Dokuz milyon kilowattsaat) elektrik enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Şartnamede yer alması öngörülen Abonelik listesi Bölge adları aşağıda ile teknik şartname ve eklerinde (Ek1-A, E1-B ) özellikleri verilmektedir. -Genel Müdürlük ve Ankara Bölge Müdürlüğü -Adana Bölge müdürlüğü -Antalya Bölge Müdürlüğü -Bursa Bölge Müdürlüğü -Diyarbakır Bölge Müdürlüğü -Elazığ Bölge Müdürlüğü -Erzurum Bölge Müdürlüğü -Eskişehir Bölge Müdürlüğü -Gaziantep Bölge Müdürlüğü -İstanbul Bölge Müdürlüğü -İzmir Bölge Müdürlüğü -Kastamonu Bölge Müdürlüğü -Kayseri Bölge Müdürlüğü -Konya Bölge Müdürlüğü -Samsun Bölge Müdürlüğü -Sivas Bölge Müdürlüğü -Trabzon Bölge Müdürlüğü -Van Bölge Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Piyasa Mali Uzlaşma Merkezi (PMUM)’un verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Anlaşma sonrası aboneliklerin PMUM ne kaydı Tam Tedarik Anlaşması olarak yapılacak ve PMUM’ne karşı sorumlu taraf TEDARİKCİ olacaktır. İDARE, PMUM’ne kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. Elektrik alımına başlanacak tarih öncesinde gerekli tüm işlemlerin tamamlanması TEDARİKCİ sorumluluğuna aittir. İhale sürecinin uzaması ve öngörülen sürede sonuçlanmaması halinde, mal alım süreci bir sonraki dönemde (Elektrik piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği gereğince bir sonraki dönem hangi tarihe geliyor ise o dönemde) başlar. Mal alımı başladığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile devam eder. Ancak, TEDARİKCİ’nin kusuru veya işi tamamlayamama gibi sebeplerden ötürü PMUM?a kayıt yaptırmada dönem kaybı yaşanırsa İDARE’nin uğrayacağı zararı TEDARİKCİ karşılayacaktır. Aylık periyotlar halinde yıllık yaklaşık toplam 19.000.000 (ondokuzmilyon) kWh elektrik enerjisi teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisansı” veya "Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı” ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.
- Tedarikçinin, Perakende Satış Lisansı sahibi veya Toptan Satış Lisansı sahibi olması halinde, sözleşme süresi boyunca temin edeceği elektrik enerjisini hangi kaynaklardan sağlayacağına dair ikili anlaşmayı ve bu kaynaklara ait bir yıllık (12 ay) kapasite raporunu teklif ekinde vermeleri zorunludur. Bu belgedeki elektrik enerjisi miktarı bir yıllık(12 ay) en az 12 milyon kWh olacaktır.
- Tedarikçi, “Üretici”, “Otoprodüktör” veya “Otoprodüktör Grubu” lisansı sahibi olması halinde, tesislerinin yerlerini gösterir belge ile üretim kapasitesi raporunu sunacaktır. Bu rapor bir yıllık (12 ay) en az 12 milyon kWh elektrik enerjisi miktarına havi olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VEYA MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇAMLICA MAHALLESİ ANADOLU BULVARI HALK EKMEK FABRİKASI KARŞISI NO24/E MACUNKÖY / ANKARA adresine İhale Doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra; İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA/ANKARA adresinden alınacaktır.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR