MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRLÜĞÜ

El kurutma makinesi, elektrikli termosifon, mutfak servis ünitesi alınacaktır

MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890793
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İSTİKLAL 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/55502
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EL KURUTMA MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ TERMOSİFON, MUTFAK SERVİS ÜNİTESİ ALIMI (3 KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YENİLEVENT-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EL KURUTMA MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ TERMOSİFON, MUTFAK SERVİS ÜNİTESİ ALIMI
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

EL KURUTMA MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ TERMOSİFON, MUTFAK SERVİS ÜNİTESİ ALIMI (3 KISIM) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/55502

1-İdarenin
a) Adresi: Konaklar Mahallesi Org.İzzettin Aksalur Cad. 1 34330 Yenilevent Beşiktaş/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 2123980100 - 2123980125
c) Elektronik Posta Adresi: vabozkurt@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: EL KURUTMA MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ TERMOSİFON, MUTFAK SERVİS ÜNİTESİ ALIMI (3 KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Tşn-800 Mal Saymanlığı -Yenilevent-Beşiktaş/İstanbul
c) Teslim tarihi: Mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Son teslim tarihi tatil gününe rastlaması durumunda tatil gününün bitimini takip eden ilk iş günü malların teslim edileceği son gün olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YENİLEVENT-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati: 15.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Yenilevent/Beşiktaş/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Yenilevent-Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR