DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekmeklik buğday unu satın alınacaktır

DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925418
Şehir : Diyarbakır / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 05.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/691684
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekmeklik Buğday Unu: 750.000 kilo Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Medya Mah. Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Fabrikası Yerleşkesi 21070 Kayapınar / Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEKLİK BUĞDAY UNU SATIN ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI, DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekmeklik Buğday Unu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/691684

1-İdarenin
a) Adresi : Medya Mah. Mahabat Bulv. 75 metreyol üzeri eski tekel yerleşkesi No:2 21070 Diclekent Kayapınar/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122574824 - 4122571799
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekmeklik Buğday Unu: 750.000 kilo
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Fırın Atölyesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihine kadar Ekmeklik Buğday Unu teslimat programı yükleniciye yazılı veya telefonla bildirilecek, yüklenici teslimat programına uygun 3 (üç) gün içerisinde saat: 16:00' a kadar fırın atölyesine teslim edecektir. İdarenin ihtiyacına göre peyder pey teslim alınacaktır. Teknik şartnamede yazılı hükümler aynen uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Medya Mah. Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Fabrikası Yerleşkesi 21070 Kayapınar / Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
aa) İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
4- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
Yukarıda belirtilen dört belgeden birinin ihale belgeleri içerisinde sunulması yeterli olacaktır.
bb) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Bayilik Sözleşmesi,
2- Yetkili Satıcılık Sözleşmesi,
3- İmalatçi firma tarafından istekli adına verilmiş yetkili satıcısı olduğunu belirtilen firmaya ait noter onaylı belge,
Yukarıda belirtilen üç belgeden birinin ihale belgeleri içerisinde sunulması yeterli olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Medya Mah. Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Fabrikası Yerleşkesi 21070 Kayapınar / Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Formun Altı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR