YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekmek satın alınacaktır

YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01088589
Şehir : Bursa / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİŞEHİR YÖREM 22.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/579454
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110000 (YÜZ ON BİN) ADET 400 GR EKMEK Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

400 GR EKMEK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/579454

1-İdarenin
a) Adresi : YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL MAH.TABİAT CAD.NO 8 16900 YENİŞEHİR/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2247732124 - 2247732123
c) Elektronik Posta Adresi : yenisehir.k1tcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 110000 (YÜZ ON BİN) ADET 400 GR EKMEK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
c) Teslim tarihi : Ürünler siparişe istinaden bir defada değil, Kurum ihtiyacına binaen periyotlar halinde 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey teslim alınacaktır.01/01/2020 tarihinden itibaren ekmeklerin idarenin belirttiği miktarda her gün saatleri (08:00 - 08:30) arasında kurumumuzun ambarına Muayene Komisyonun huzurunda teslim edilecektir. Sözleşmeden sonra idarenin siparişine ve miktarına göre mal teslimi yapılacaktır. Mal tesliminde firma temsilcisi muhakkak surette hazır bulunacaktır. Ekmeklerin tesliminde sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Muayene ve Kabul Şekil Şartları : Mal/Malların tesliminden sonra, idaremizce oluşturulacak Muayene Komisyonu tarafından ilgili sözleşme ve şartnamede belirtilen kriterler ile miktarlar kontrol edilerek Muayene ve Kabul işlemleri yapılacaktır. Muayene sırasında firma yetkilisi de mutlaka bulunacaktır. Mallar firma yetkilisince kurum ambarına tam, eksiksiz ve önerilen şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİŞEHİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR