KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ekmek satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035107
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BAKIRÇAY POSTASI 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/338569
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM EKMEK ALIMI( 1'İNCİ KISIM:125.000 KG., 2'NCİ KISIM: 40.000 KG.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR
19 UNCU MOT.P.TUG K. LIĞI


2 KISIM EKMEK ALIMI( 1 İNCİ KISIM:125000 KG, 2 NCİ KISIM: 40000 KG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/338569
1-İdarenin
a) Adresi : 19'UNCU MOT.P.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KISLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663734483 - 2663734484
c) Elektronik Posta Adresi : 19motptugsatinalma@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM EKMEK ALIMI( 1?İNCİ KISIM:125.000 KG., 2?NCİ KISIM: 40.000 KG.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1' İNCİ KISIM: 19 uncu Mot.P.Tug.K. lığı Tşn.Tük.Mlz.Say.lığına Edremit/BALIKESİR); Aşağıda belirtilen teslim yerleri için talep edilen ekmeğin tamamı ilk olarak 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Tşn.Tük.405 Mal Say.lığına (Edremit/BALIKESİR) getirilecektir. Tug.Mua.ve Kab.Kom.Bşk.lığınca yapılacak muayenenin bitimine müteakiben ilgili yerlere yüklenicinin aracı ile teslim edilecektir. 1.) 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışla Fırını Edremit/BALIKESİR 2.) 19 uncu Mot.P.Tg.K.lığı Alb.İhsan KURANEL Kışlası Burhaniye/BALIKESİR 3.) TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Mrk.K.lığı Ayvalık/BALIKESİR 2' NCİ KISIM : 19 uncu Mot.P.Tug.K.Yrd.lığı ve Bergama Garnizon K.lığına (Bergama/İZMİR) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1' İNCİ KISIM: İhtiyaç konusu mal, idarenin ihtiyacına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Tşn.Tük.Mlz-405 Mal Say.lığı (Edremit/BALIKESİR) tarafından verilecek tebligatlarda belirtilen teslim programına göre her gün (sözleşme miktarının aşılmaması kaydıyla) teslim edilecektir. 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Tşn.Tük.Mlz. 405 Mal Say.lığı (Edremit/BALIKESİR) depolarına ilk teslimat 08:00-09:00 ve ikinci teslimat 14:00-15:00 saatleri arasında olmak üzere, günde 2 (iki) defa teslim edilecektir. Teslim edilen ekmeklerin Tugay Muayene ve Kabul Kom.Bşk.lığı tarafından yapılacak muayene ve kabul işlemine müteakiben; aşağıda belirtilen ilgili yerlere yüklenicinin aracı ile teslim edilecektir. 1.) 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışla Fırını Edremit/BALIKESİR 2.). 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Alb.İhsan KURANEL Kışlası Burhaniye/BALIKESİR 3.) TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Mrk.K.lığı Ayvalık/BALIKESİR Ekmeğin muayenesinin bitimine müteakiben 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışla Fırını (Edremit/BALIKESİR) ve 19 uncu Mot.P.Tug.K.lığı Alb.İhsan KURANEL Kışlasına (Burhaniye/BALIKESİR) günde 2 (iki) defa (1.teslimat en geç 10:30, 2.teslimat en geç 16:30?a kadar/Belirtilen saatler dışında gecikmeli olarak 1.teslim için 11:30, 2.teslim için 17:30?a kadar) teslim edilecektir. Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Reh.Mrk.K.lığına (Ayvalık/BALIKESİR) günde 1 (bir) defa (11:30?a kadar/gecikmeli olarak 12:30?a kadar) teslim edilecektir. 2' NCİ KISIM : İhtiyaç konusu mal, idarenin ihtiyacına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde Tşn.(Tük.)-405 Mal Saymanlığı adına 19 uncu Mot.P.Tug.K.Yrdc. ve Bergama Grn.K.lığı (Bergama/İZMİR) tarafından verilen tebligata uygun olarak günlük ihtiyaçlar nispetinde 19uncu Mot.P.Tug.K. Yrd. ve Bergama Grn.K.lığına (Bergama/İZMİR) teslim edilecektir. İlk teslimat 08:30-09:30 ve ikinci teslimat 14:00-15:00 saatleri arasında olmak üzere, günde 2 (iki) defa yapılacaktır. 10.3.2. Tebligat listesi yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline veyahut ihalede belirttiği kanuni ikametgâhına en az üç (3) gün evvelden ulaştırılacaktır. (Elden veya Resmi İadeli Taahhütlü) 10.3.3. Aylık alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceği Tşn (Tük) 405 Mal Saymanlığı veya 19 uncu Mot.P.Tug.K.Yrd. ve Bergama Grn.K.lığı İaşe Kısmından öğrenmek zorundadır. Aylık tebligatta belirtilen miktardan farklı bir miktar mal teslimi talep edilmesi halinde, talep edilen son miktar yükleniciye tebliğ edilecektir. Yüklenici tebliğ ettiği miktardan sorumlu olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya,
b. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya
c. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi veya
ç. Alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, İşletme Onay/Kayıt Belgesi veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Bu belgelerin aslı veya noterden onaylı suretini ihale aşamasında ihale komisyonuna vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR