YÜREĞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Ekmek satın alınacaktır

YÜREĞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985255
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 26.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/192822
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yıllık toplam 100.000 kg Ekmeğin yıl içerisinde günlük olarak alınması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüreğir Kaymakamlığı Atakent Mah Fatih Cad. No:22 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜREĞİR SYDV AŞEVİ EKMEK ALIMI

ADANA YÜREĞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


Yüreğir SYDV Aşevi Ekmek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/192822
1-İdarenin
a) Adresi : Atakent Mah. Fatih Caddesi No: 22 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 03223228381 - 03223228381
c) Elektronik Posta Adresi : yuregirvakif@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yıllık toplam 100.000 kg Ekmeğin yıl içerisinde günlük olarak alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Aşevi-1: Selahattin Eyyübi Mah. Papatya cd. No:46 Yüreğir/ADANA Aşevi-2: Cumhuriyet Mh.:787 sk. Yüreğir/ADANA
c) Teslim tarihi : Anılan malzemelerin 365 takvim günü boyunca ihtiyaç durumuna göre günlük alınması gerekmektedir. Aşevinin değişen ihtiyaçları, aşevinden faydalanan vatandaşların sayısındaki artış ya da azalış gibi durumlarda teslim sürelerinde değişiklikler olabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yüreğir Kaymakamlığı Atakent Mah Fatih Cad. No:22 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atakent Mah Fatih Cad. No:22 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR