DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI DENİZ

Ekmek satın alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI DENİZ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00825633
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/290633
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM (1.BÖLGE ANADOLU YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI 165.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR., ÇEŞİT:1, TÜR:1 2.KISIM (2.BÖLGE AVRUPA YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI 95.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR., ÇEŞİT:1, TÜR:1 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/290633

1-İdarenin

a) Adresi

:

MACAR TABYA CADDESİ C KAPI GIRISI 34825 ANADOLUKAVAĞI BEYKOZ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0216 320 25 27'DEN 2608-2609 - 0216 323 18 48

c) Elektronik Posta Adresi

:

istikdstkom@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM (1.BÖLGE ANADOLU YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI 165.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR., ÇEŞİT:1, TÜR:1 2.KISIM (2.BÖLGE AVRUPA YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI 95.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR., ÇEŞİT:1, TÜR:1
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.KISIM : 1'İNCİ BÖLGE (ANADOLU YAKASI) BİRLİKLER: İstanbul Boğaz Komutanlığı Hazır Gıda Yemekhanesi (Anadolukavağı, Beykoz/İSTANBUL) TCG Çubuklu Komutanlığı (Beykoz/İSTANBUL) TCG AĞ-5 Komutanlığı (Beykoz/İSTANBUL) TCG ALEMDAR K.lığı (Umuryeri, Beykoz/İSTANBUL) TCG Çeşme Komutanlığı (Umuryeri, Beykoz/İSTANBUL) TCG Işın Komutanlığı (Umuryeri, Beykoz/İSTANBUL) TCG Akın Komutanlığı (Umuryeri, Beykoz/İSTANBUL) Sualtı Taarruz Komutanlığı (Keçilik Mevki, Anadolukavağı/İSTANBUL) 2.KISIM: 2'NCİ BÖLGE (AVRUPA YAKASI) BİRLİKLER: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı (Kasımpaşa/İSTANBUL) Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı (Sarıyer/İSTANBUL) Karaburun Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığı (Karuburun/İSTANBUL) Ayrıca, konuş yeri değişikliği olan gemiler, 1’inci ve 2’nci bölgelerde yeni konuşlandırılacak gemi ve birlikler olması durumlarında İstanbul il sınırları içerisinde kalmak şartıyla ekmek teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Her gün verilen sipariş miktarlarına göre sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 Haziran 2019 (dahil) tarihine kadardır. 10.3.2. İşin süresi idarenin vereceği işe başlama tarihinden 30 Haziran 2019 tarihine kadardır. 10.3.3. Bir gün öncesinden bildirilen günlük ihtiyaç miktarlarına göre 10.1.1. maddesinde yazılı birliklere ekmek teslimi yapılacaktır. 10.3.4. İşin yapılma/ekmeğin teslim yeri İdare tarafından desteklenen 10.1.1. maddesinde yazılı birlikler olup, 10.2.1. maddesinde belirtilen süre dahilinde ve günlük ihtiyaçlara göre taksitler halinde teslim edilecektir. 10.1.1. maddesinde yazılı birlikler tarafından teslim edilecek ekmek miktarı bir gün öncesinden yüklenici ile koordine kurulmak suretiyle telefon/fax vb. yükleniciye bildirilecektir. Ancak, ihtiyaç sahibi birlikler tarafından yükleniciye ulaşılamaması veya ekmek siparişi verilmemesi durumunda yüklenici, sipariş vermeyen birlik/gemi ile irtibata geçerek ihtiyaç miktarını öğrenecektir. Ayrıca ihtiyaçlar, İstanbul il sınırları içerisinde kalmak suretiyle birliklerin yer değiştirmesi (Yüzer Birlikler Hariç) vb. durumlarda ortaya çıkabilecek adres değişiklikleri ve yeni teslim adresleri en seri vasıta ile yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici, sipariş edilen miktarda ekmeği her gün saat 03.00-06.00 (sıfırüç tire sıfıraltı) saatleri arasında tek parti olarak teslim edecek ve muayeneye hazır hale getirecektir. Teslim yapılan birliklerde ekmeklerin araçtan indirilmesi (muayenede red halinde tekrar araca yüklenmesi ) yükleniciye aittir. 10.3.5. Ekmek teslimi yüklenici tarafından düzenlenecek irsaliyeler ile yapılacak, irsaliyede mutlak surette teslim eden ve teslim alan muayene heyetinin imzaları bulunacaktır. İrsaliyeler KG. cinsinden tanzim edilecek, birim olarak "adet" kullanılmayacaktır. Ekmekler, birlikler tarafından teşkil edilecek ve Nöbetçi Subayı/Astsubayı, İkmal Mal Saymanı/Mal Sorumlusunun da içinde bulunacağı bir muayene heyetine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Gıda İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda İşletme Kayıt Belgesi,
e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu belirten yukarıdaki belge veya belgelerden biri sunularak tevsik edilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli imalatçı ise kendisine ait, yetkili satıcı ise imalatcıya ait ihale konusu mala ilişkin (Ekmek) "Gıda İşletme Kayıt Belgesi"ne sahip olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR