SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ekmek (kepekli ve kepeksiz) satın alınacaktır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00918997
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : BALGAT MAH. / BALGAT
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 25.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/670681
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
72.800 Kg 50 Gr'lık Roll Ekmek (Kepekli, Kepeksiz) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

50 Gr'lık Roll Ekmek (Kepekli, Kepeksiz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/670681
1-İdarenin
a) Adresi : Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat- ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122077840 - 3122078162
c) Elektronik Posta Adresi : asert3@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 72.800 Kg 50 Gr'lık Roll Ekmek (Kepekli, Kepeksiz) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu / Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 1- Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA adresindeki yemekhanesine, 2- Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA adresindeki yemekhanesine, 3- Cevizlidere Caddesi No: 14 Balgat/ANKARA adresindeki SGK Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü yemekhanesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri: Yüklenici, 01.03.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında İdarenin ihtiyaç duyduğu ekmekleri İdarenin teslimat tarihi olarak belirlediği gün ve miktarlarda T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1- Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA adresindeki yemekhanesine, 2- Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA adresindeki yemekhanesine, 3- Cevizlidere Caddesi No: 14 Balgat/ANKARA adresindeki SGK Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü yemekhanesine, teslim edilecektir. Ekmekler İdarenin belirlediği gün ve miktarlarda francala ve kepekli roll ekmek olarak sabah 07.00 - 09.00 saatleri arasında İdarenin belirtilen adreslerindeki görevli personele sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. Ekmekler sayı hesabı ile olmayıp, tartılmak suretiyle kg esası üzerinden teslim ve tesellüm edilecektir. Teslim edilecek günlük ekmeğin miktarındaki artış veya eksilişler İdarece Yükleniciye bir gün önceden sözlü olarak (telefon) veya faks ile bildirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:16.01.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, teklif edecekleri ürünün üreticisine ait İşletme Kayıt Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman bedeli T. Vakıflar Bankası Merkez - ANKARA Şubesinin MOSİP tahsilat diğer tahsilatlar Merkez Saymanlık hesabına yatırılarak, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı / Mal Alımları İhale Şube Müdürlüğü Ziyabey Caddesi No: 6 (Zemin Kat Oda No:21) Balgat / Ankara adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mal Alımları İhale Şube Müdürlüğü Ziyabey Caddesi No: 6 (Zemin Kat No: 21) Balgat-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR