BOLU KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.KOMANDO TUGAY İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Dondurulmuş milföy hamuru alımı yapılacaktır

BOLU KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.KOMANDO TUGAY İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/440001
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.000 KG. DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU
2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/440001
1-İdarenin
a) Adresi : GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742451130 - 3742451139
c) Elektronik Posta Adresi : ih.kom.bsk.bolu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5.000 KG. DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 2'nci Komando Tugay Komutanlığı LYM Amirliği / Bolu
c) Teslim tarihleri : EK-A ihtiyaç listesinde belirtilen tarihler arasında teslim alınacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmelerin imzalanma tarihinin işe başlama tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda; sözleşmelerin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak tebligattan itibaren işe başlanacak ve iş belirtilen tarihte sona erecektir. İşe başlama talimatının tebliği öncelikle sözleşmenin imzalanması sırasında yazılı olarak İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyasıyla ile birlikte dağıtılacaktır. Bu mümkün olmadığı taktirde ;Sözleşmenin 2,4 ncü maddesinde belirtilen tebligat hükümlerinden en az bir tanesi ile bildirim yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi ( İhtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı taktirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan ceza-i müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili tebligatlar; Düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen fax numarasını belgegeçer ile yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek veya kanuni vekilini göndererek veya telefonla arayarak saat 17 :00 ye kadar Mal Sayman'lığından öğrenmeye mecburdur. bu mecburiyete riayet etmediği taktirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği taktirde hakkında sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza- i müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği hususunda idare serbest ve yetkilidir. Yüklenici tebligat çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı en geç saat 10:30 kadar birlik / kurum kilerlerine depo veya ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği taktirde hakkında sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Teslim edilen mal Kat' i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( ret edilme hali dışında ) geri verilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR