BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dolgu malzemesi satın alınacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158906
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 10.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/188746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kısım (9 Kalem) Dolgu Malzemesi - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.05.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Baski Genel Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Yapılan Kazı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Dolgu Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/188746
1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 10100 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662021010 - 2662417473
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Baski Genel Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Yapılan Kazı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Dolgu Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım (9 Kalem) Dolgu Malzemesi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM: Merkez Şube Müdürlüğü Şantiye Stok Alanı Gümüşçeşme Mah. Trenlik Bağları Mezbaa Cad. Altıeylül/BALIKESİR, 2.KISIM: Susurluk Şube Şefliği Şantiye Stok Alanları Susurluk/BALIKESİR, Bandırma Şube Şefliği 100. Yıl Mah. 1536. Sk. No:3 Bandırma/BALIKESİR, Bandırma Şube Şefliği Çınarlı Mah. 1572.Sk. No:63 Bandırma/BALIKESİR 3. KISIM: Ayvalık Şube Müdürlüğü Şantiye Stok Alanı 150 Evler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Cennet Tepesi 10.000 Tonluk Depo Alanı Ayvalık/BALIKESİR, Nakliyesiz teslim alınacak olan mal/malzemeler Körfez Şube Müdürlüğü tarafından alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Balıkesir Merkez Şube Müdürlüğü, Ayvalık Şube Müdürlüğü, Güney Marmara Şube Müdürlüğü, Körfez Bölgesi Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Şefliği' nin her ay talep ettikleri miktar kadar teslimat yapılacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar malzemenin tamamı İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 Karesi/BALIKESİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR