AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK.

Dökme petrol gazı (propan) satın alınacaktır

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111938
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 07.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/1679
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33.000 KG Dökme Likit Petrol Gazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MERKEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖKME LİKİT PETROL GAZI (PROPAN) SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Dökme Likit Petrol Gazı(Propan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/1679
1-İdarenin
a) Adresi : DUMLUPINAR BULVARI KONYAALTI 07100 KONYAALTI ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423102183 - 2423101503
c) Elektronik Posta Adresi : sksd@akeniz.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33.000 KG Dökme Likit Petrol Gazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren peyderpey 31/12/2020 tarihine kadar alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 5307 Sayılı sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği EPDK dan alınmış; Bayi ise bayilik belgesi lisansını dağıtıcı ise dağıtıcı lisansının aslı veya onaylı sureti tekliflerde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhale konusu malın satış faliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli bir' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik sözleşmesini,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye cevap olarak yazılı teknik şartnamenin her sayfası kaşeli imzalı olarak teklif dosysında sunulması ya da isteklinin teknik şartnameyi karşılayacağına dair yazılı beyanını (kaşeli imzalı olarak) teklif dosyasında sunması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2.Kat İhale Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR