KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dökme çimento ve torba çimento alınacaktır

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092952
Şehir : Aydın / Kuşadası
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/624471
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dökme Çimento 42,5R 3.500 Ton Torba Çimento 42,5 R (50 Kg Torba) 6.500 Adet Torba Beyaz Çimento 42,5 R (50 Kg Torba) 200 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖKME ÇİMENTO 42,5 R (NAKLİYE DAHİL), TORBA ÇİMENTO 42,5 R (50 KG TORBA) (NAKLİYE DAHİL) TORBA ÇİMENTO BEYAZ 42,5 R (50 KG TORBA) (NAKLİYE DAHİL)
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI

Dökme Çimento 42,5 R (Nakliye Dahil), Torba Çimento 42,5 R (50 kg Torba) (Nakliye Dahil) Torba Çimento Beyaz 42,5 R (50 kg Torba) (Nakliye Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/624471

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIKEBIR MAH. INÖNÜ CAD. NO:42 09400
KUŞADASI/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564604000 - 2566134349
c) Elektronik Posta Adresi : info@kusadasi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dökme Çimento 42,5R 3.500 Ton Torba Çimento 42,5 R (50 Kg Torba) 6.500 Adet Torba Beyaz Çimento 42,5 R (50 Kg Torba) 200 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Dökme Çimento, Kuşadası ilçesi Kipa arkasındaki şantiyemiz ile Yenikent Mahallesi Kuşadası Çevre Yolu Çorapçı Boğazı Mevkii Söke/AYDIN adresindeki şantiyemize; Torba Çimento Belediyemizin Boyalık mevkiindeki deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Çimentolar 27.12.2020 tarihine kadar peyderpey alınacaktır. Fen İşleri Müdürlüğünce çimento isteneceği zaman en az 1 (bir) gün önceden adresi ve saati yükleniciye sözlü veya yazılı bildirilecek, Yüklenici tarafından, Müdürlükçe talep edilen miktar, talep edilen tarih ve saatte, istenen adrese teslim edilecektir. Gecikme olur ise bu işe ait sözleşmede yazılı cezai işlemler uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR