ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Doğalgaz satın alınacaktır

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069000
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 19.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/500583
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
b) Niteliği, türü ve miktarı 2020 YILI 12 AV SÜRELİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE ÜNVERSİTEMİZE BAĞLI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ İHTİYACININ TEMİNİ İHALESİ 750.000 TL/M3 SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ TEMİNİ
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VF BAĞLI HİZMET BİNALARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.11.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR! ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI 12 AY SÜRELİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK YE ÜNVERSİTEMİZE BAĞLI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ İHTİYACININ TEMİNİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
IKN : 2019/500583
1. İdarenin
a) Adı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi Ömer Nasuhi Bilmen Malı. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası 4445388 - 4422329003
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı 2020 YILI 12 AY SÜRELİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE ÜNVERSİTEMİZE BAĞLI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ İHTİYACININ TEMİNİ İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı 2020 YILI 12 AV SÜRELİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE ÜNVERSİTEMİZE BAĞLI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ İHTİYACININ TEMİNİ İHALESİ 750.000 TL/M3 SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alını ilinle dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslım edileceği yer ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VF BAĞLI HİZMET BİNALARI
ç) Süresi/teslim tarihi
d) İşe başlama tarihi 1.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati 11.11.2019 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 Yakutiye/ERZURUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

 1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kuruntu) taralından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu ış kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz.) takvim günüdür
 10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1. Hesaplamalarda virgülden sonraki 6 (altı) basamak dikkate alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR