GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Doğalgaz satın alınacaktır

GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00889843
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

TELGRAF 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/532153
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
137.854 M³ METREKÜP DOĞALGAZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl J.K.lığı–Beyaz Evler Mah.Ordu Cad. Şahinbey / Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(GAZİANTEP) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Ve Bağlı Birliklerin 2019 Yılı Doğalgaz Alımları İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/532153
1-İdarenin
a) Adresi :BEYAZ EVLER MAH. ORDU CAD. 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası :3423382713 - 3423380648
c) Elektronik Posta Adresi :thecorsan@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :137.854 M³ METREKÜP DOĞALGAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Gaziantep İl J.K.Lığı ve İkmal Yönünden Desteklenen Birlik Komutanlıkları (8 Abone)
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere doğalgaz nakli, her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasına müteakip ek-b'de abone numaraları verilen yerler için doğalgaz alımı 01 Ocak 2019 saat:00.00' da başlayacak ve 31 Aralık 2019 saat 24.00 de sona erecektir. Yüklenici mücbir sebep haricinde doğalgaz akışının devamlılığını 12 (oniki) ay boyunca sağlamakla yükümlüdür. Çeşitli sebepler nedeniyle 01 Ocak 2019 tarihinde doğalgaz alımına başlanamaz ise bir sonraki en uygun tarihte alıma başlanacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Gaziantep İl J.K.lığı–Beyaz Evler Mah.Ordu Cad. Şahinbey / Gaziantep
b) Tarihi ve saati :28.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (enerji piyasası düzenleme kurumu) tarafından doğalgaz piyasası kanunu ve doğalgaz piyasası lisans yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan ithalat lisansı veya toptan satış lisansı veya dağıtım lisanslarından en az birinin asıl/aslının noter veya idarece onaylı suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR