İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Doğalgaz regülatörü alımı yapılacaktır

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091185
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/536536
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal alımı, Doğalgaz Regülatörü Alımı, 5 kalem toplam 11.875 adet doğalgaz regülatörü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad.No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğalgaz Regülatörü Alımı işi alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3g İstisna maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi: Kazım Karabekir Cad. No 4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0212 499 13 12/ 0212 499 13 09
c) Elektronik posta adresi: serhat.sahin@igdas.istanbul
2. İhalenin:
a)İhale Kayıt Numarası: 2019/536536
b)Niteliği, Türü, Miktarı: Mal alımı, Doğalgaz Regülatörü Alımı, 5 kalem toplam 11.875 adet doğalgaz regülatörü
c) Teslim Yerleri:
Yerli istekliler İçin: İdarenin Ünalan Ambarı, Avcılar Ambarı
Yabancı İstekliler için: DDP/İdare Ambarları
d)Teslim tarihi: Sözleşmedeki teslimat programına göre teslim edilecektir.
e)İhalenin Yapılacağı yer: İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad.No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul
f)İhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 05.12.2019 / 10:00
g)İhale dokümanı bedeli: 150 TL (KDV Dahil)
3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)

  1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde (a) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi zorunludur.
  3. İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi,

4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:

  • TS 10624 Belgesi (25 m3/h, 30 m3/h ve 60 m3/h Regülatörler için)
  • TS EN 334+A1 veya EN334+A1 Belgesi (200 m3/h ve 400 m3/h Regülatörler için)
  • TS 11672 Belgesi (5.000 m3/h Bölge Regülatörü için)

5. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İstenmemiştir.
6. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat olarak vereceklerdir.
7. İhale tüm isteklilere açıktır
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
10. Tüm İhaleler www.igdas.istanbul internet sitesinde ilan edilmektedir
*İhale dokümanı İGDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul adresinde görülebilir ve 150 TRY karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanının satın alınabilmesi için, ihale doküman satış bedelinin, İdarenin kendi adına olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Galata Ticari Şubesi/İstanbul nezdindeki TR66 0001 2009 4540 0010 0000 65 IBAN no'lu kurumsal hesabına, dekont açıklamasında ihalenin adının ve ihale kayıt numarasının belirtilerek, yatırılması ve ihale dokümanının İGDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinden doküman satın alındığına ilişkin formun imzalanarak teslim alınması gerekmektedir.
**Teklifler, İhale ve Son teklif verme tarihi ve saatine kadar, İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy, Eyüpsultan/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR