KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Doğalgaz enerjisi alınacaktır

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861889
Şehir : Kayseri / Talas
Semt-Mahalle : KİÇİKÖY MAH. / TALAS
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 38 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/448407
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
550.000 STANDART METREKÜP (SM3) DOĞALGAZ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ İL J.K.LIĞININ İHTİYACI OLAN 550.000 SM3 DOĞALGAZ ENERJİSİ ALIM İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KAYSERİ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KAYSERİ İL JKLIĞININ İHTİYACI OLAN 550.000 SM3 DOĞALGAZ ENERJİSİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/448407

1-İdarenin
a) Adresi : KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. 38280 TALAS/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524375809 - 3524372734
c) Elektronik Posta Adresi : fekici2@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 550.000 STANDART METREKÜP (SM3) DOĞALGAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DOĞALGAZ İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN ABONE NUMARALARI VERİLEN HİZMET BİNALARI İÇİN DOĞALGAZ ALIMI 01 OCAK 2019 SAAT 00:00' DA BAŞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2019 SAAT 24:00' DE SONA ERECEKTİR. MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN; SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR SEBEPLE 01 OCAK 2019 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI AYI TAKİP EDEN AYIN İLK GÜNÜ SAAT 00:00? DAN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR. YÜKLENİCİ MÜCBİR SEBEP HARİCİNDE DOĞALGAZ AKIŞININ DEVAMLILIĞINI SÖZLEŞME SÜRESİNCE SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 17.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİ EPDK (ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURUMU) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU VE DOĞALGAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE DÜZENLENMİŞ OLAN İTHALAT LİSANSI, TOPTAN SATIŞ LİSANSI VEYA DAĞITIM LİSANSLARINDAN EN AZ BİRİNE SAHİP OLMASI VE İHALE AŞAMASINDA (ASLI/ASLININ NOTER VEYA İDARECE ONAYLI SURETİ) İHALE KOMİSYONUNA TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
YÜKLENİCİ TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞ OLAN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARESİ YAZILIR VE İLGİLİ DOSYASINA EKLENİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TALAS/KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR