DENİZ KUVVETLERİ KOMT.DENİZ İKMAL KOMUTANLIĞI İŞLETME GRUP KOMUTANLIĞI

Doğalgaz alımı yapılacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMT.DENİZ İKMAL KOMUTANLIĞI İŞLETME GRUP KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01085633
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 18.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/534330
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Komutanlığı İşletme Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kazan Dairesi ihtiyacı olan 250.000 SM³ Serbest Tüketici Kapsamında Doğalgaz Alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Cemal Gürsel Caddesi Numara 110 Cebeci Çankaya ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
DENİZ İKMAL K.LIĞI İŞLETME GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SERBEST TÜKETİCİ KAPSAMINDA DOĞALGAZ MAL mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/534330
1-İdarenin
a) Adı : DENİZ İKMAL K.LIĞI İŞLETME GRUP K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : CEMAL GÜRSEL CADDESİ NO:110 06590 CEBECİ ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123191160 (6355) - 3123629303
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SERBEST TÜKETİCİ KAPSAMINDA DOĞALGAZ MAL
b) Niteliği, türü ve miktarı : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Komutanlığı İşletme Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kazan Dairesi ihtiyacı olan 250.000 SM³ Serbest Tüketici Kapsamında Doğalgaz Alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Komutanlığı İşletme Grup Komutanlığı Cemal Gürsel Caddesi Numara 110 Cebeci Çankaya ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanarak gerekli izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 01.01.2020 tarihi ve saat 00.00 itibari ile işe başlanacak olup 31.12.2020 tarihi ve saat 24.00 da iş sona erecektir. Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan aboneler Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve müşteri Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre bir ay içinde en fazla 2 aylık doğalgaz tüketim miktarı kadar doğalgaz yükletebilecektir. Ayrıca idare, herhangi bir dönem içerisinde doğalgaza ihtiyaç duyması halinde yazılı talepte bulunabilir. Yüklenici talebin kendisine tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde talep edilen miktarı yüklemekle yükümlüdür.
d) İşe başlama tarihi : 01 Ocak 2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Cemal Gürsel Caddesi Numara 110 Cebeci Çankaya ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR