UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğal kaynak suyu satın alınacaktır

UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/162204
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çanakkale Müdürlüğü ve Sorumluluk Alanında Bulunan GTHOA, Kılavuzluk İstasyonları, Bot İstasyonları ile Çanakkale de Konuşlu Römorkörlerin 1 Yıl Boyunca toplam 9720 adet Doğal Kaynak İçme Suyu temini işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Akbaş Mevkii Eceabat Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 YILLIK ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL KAYNAK SUYU ALIMI VE DAĞITIMI İŞİ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


1 Yıllık Çanakkale Müdürlüğü Doğal Kaynak Suyu Alımı ve Dağıtımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/162204
1-İdarenin
a) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası Ayağı Yanı) 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02165314000 dahili 4330 - 2163349196
c) Elektronik Posta Adresi : ......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çanakkale Müdürlüğü ve Sorumluluk Alanında Bulunan GTHOA, Kılavuzluk İstasyonları, Bot İstasyonları ile Çanakkale de Konuşlu Römorkörlerin 1 Yıl Boyunca toplam 9720 adet Doğal Kaynak İçme Suyu temini işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çanakkale Müdürlüğü, GTHOA, Kılavuzluk İstasyonları, Bot İstasyonları ile Çanakkale de Konuşlu Römorkörler
c) Teslim tarihi : Yüklenici bu hizmeti Hafta tatili , Resmi günlerde dahil olmak üzere; Kurumun belirleyeceği saatlerde hizmeti getirecek, ihtiyaç olan noktalara dağıtımını yapacak ve Kurumun belirleyeceği programa uyacaktır. Yüklenici talep edilen damacana sularını aynı gün mesai saatleri dahilinde belirtilen adreslere imza ve makbuz karşılığı teslim edecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Akbaş Mevkii Eceabat Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sağlık Bakanlığınca verilmiş "Kaynak Suyu" İşletme Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Polikarbon damacanaları türk gıda kodeksine uygun olduğuna dair belge
- Polikarbon damacana kapaklarının Türk Gıda Kodeksine uygun olacağına dair belge
- Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ihale tarihinden önceki son 3 ay içerisinde yapılmış doğal kaynak suyu analiz raporu
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Türk Standartlarına uygunluk belgesi (TS-266 / İnsani Tüketim amaçlı sular)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A Beylerbeyi - Üsküdar / İSTANBUL / Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Akbaş Mevkii Eceabat Çanakkale adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Akbaş Mevkii Eceabat Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR