TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Dizüstü bilgisayar, monitör, iş istasyonu ve workstation dizüstü bilgisayar alımı

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960599
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 107803
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM - TOPLAM: 20 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜVASAŞ / İhale Komisyon Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MONİTÖR - İŞ İSTASYONU - WORKSTATION DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR.

TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ / SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

MONİTÖR - İŞ İSTASYONU - WORKSTATION DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019 / 107803

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/SAKARYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2642751660 - 2642751679

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MONİTÖR - İŞ İSTASYONU - WORKSTATION DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KALEM - TOPLAM: 20 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TÜVASAŞ / ADAPAZARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.04.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TÜVASAŞ / İhale Komisyon Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belge düzenlemesi;
BÜTÜN KALEMLER İÇİN EN AZ 5 YIL SÜREYLE YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ VERİLECEKTİR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Standarta ilişkin belgeler:
MONİTÖR; EPEAT GOLD, ENERGY STAR, CE, GS VE TCO SERTİFİKALARINA SAHİP OLACAKTIR.
İŞ İSTASYONU; TEKLİF EDİLEN BİLGİSAYARLAR ENERGY STAR VE EPEAT GOLD SERTİFİKASINA SAHİP OLACAKTIR, SİSTEM CE BELGESİNE SAHİP OLACAK VE BELGELENDİRİLECEKTİR.
WORKSTATION DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR; TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR ENERGY STAR VE EPEAT SERTİFİKASINA SAHİP OLACAKTIR.
DİSÜSTÜ BİLGİSAYAR; TEKLİF EDİLEN MARKANIN SUNULAN MODELİ UL, GS (TUV), FCC, CB VE CE SERTİFİKALARINDAN EN AZ İKİSİNE SAHİP OLACAKTIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemesi;
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER;
-TEKLİF VERECEKLERİ KALEME AİT TEKNİK ŞARTNAMENİN BÜTÜN MADDELERİNE TEK TEK CEVAP VERECEKLER VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
- ÜRÜNE AİT BAŞTA MARKA, MODELLERİ OLMAK ÜZERE TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BULUNDUĞU DETAYLI KATALOĞU (DATASHEET) TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR. KATALOĞUN BULUNMAMASI VEYA EKSİK BİLGİ İÇERMESİ DURUMUNDA TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜNDEN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLAYACAK DETAYDA ONAYLI YAZIYI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR