DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 6 kalem malzeme alacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00982065
Şehir : Diyarbakır / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU GÜNCEL 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/175118
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-AYNA 10.000 ADET 2- TÜKENMEZ KALEM 5.000 ADET 3- BEZ ÇANTA 10.000 ADET 4- VAKA KAYIT DEFTERİ 2.400 ADET 5- AFİŞ 30.000 ADET 6-ÖRÜMCEK STAND(OVAL) VE SUNU MASASI 2 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DR.ŞEREF İNALÖZ CAD.DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 6 KALEM MALZEME ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan 6 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/175118

1-İdarenin
a) Adresi : Dr.Şeref İnalöz Cad. İl Sağlık Müdürlüğü YENİŞEHİR/DiYARBAKIR 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122286994 - 4122293532
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-AYNA 10.000 ADET 2- TÜKENMEZ KALEM 5.000 ADET 3- BEZ ÇANTA 10.000 ADET 4- VAKA KAYIT DEFTERİ 2.400 ADET 5- AFİŞ 30.000 ADET 6-ÖRÜMCEK STAND(OVAL) VE SUNU MASASI 2 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; idarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi (faks, posta, e-posta) doğrultusunda sipariş geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Acil ihtiyaçlar sipariş tarihinden itibaren en geç 2 ( iki ) takvim günü içinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler idarenin isteği doğrultusunda ihtiyaca binaen peyderpey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Basılı evraklar idarenin ihtiyacına binaen peyderpey basımı yapılarak teslim edilecektir. Formlarda/evraklarda değişiklik olması halinde basım işlemi yeni değişikliğe göre yapılacaktır.(İlgili depo sorumlusunun onayı alındıktan sonra basım işlemi yapılacaktır.) İhale malzemesinin taşınması ve hastane deposuna teslimi yükleniciye aittir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DR.ŞEREF İNALÖZ CAD.DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 02.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnameye göre değerlendirme yapılacaktır. Teknik şartnamede numune istenilenilen kalemlere numune verilecektir. Numune verilmediği takdirde isteklinin numune istenilen kalem için teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin ihale saatinden önce komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. ihale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacaktır. Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak idareye teslim edilecektir. Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde ek numune istenebilecek, bu durumda talep yazısı tebliğ edildikten sonra numuneler 3 (üç) iş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ-EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR