ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HST.

Diş tıbbi cihaz, sarf malzeme ve el aletleri alınacaktır

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HST.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00859967
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/436841
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
128 Kalem Diş Tıbbi Cihaz, Sarf Malzeme ve El Aletleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Toplantı Salonu) Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No.28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

128 KALEM DİŞ TIBBİ CİHAZ, SARF MALZEME VE EL ALETLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


128 Kalem Diş Tıbbi Cihaz, Sarf Malzeme ve El Aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/436841

1-İdarenin
a) Adresi:Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No.28 - ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası:2222290919 - 2222293853
c) Elektronik Posta Adresi :eskadsh.satinalma@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 128 Kalem Diş Tıbbi Cihaz, Sarf Malzeme ve El Aletleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Ayniyat Servisi) Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No.28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi:Ürünler hastanemizin ihtiyaç ve depolama durumlarına göre belirlenerek sözleşme süresince en fazla 6 ila 8 (altı ila sekiz) parti halinde teslim alınacaktır ve hastanemizin sipariş yazısının tebligatına müteakip 10 (On ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilecek malzemeler, teknik şartnameye ve bırakılan numuneye uygunluğu kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Toplantı Salonu) Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No.28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati :05.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, döviz bazındaki yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere sunacaklardır (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu tekliflerinde belirteceklerdir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir.
2-Teklif veren firmalar cihaz bedelinin % 3’ünü geçmemek üzere döviz bazındaki yedek parça hariç periyodik bakım bedellerini vereceklerdir. Cihaz bedelinin (% 3 ünü geçmemek üzere) yüzdesi şeklinde belirtilen periyodik bakım belgeleri de kabul edilecek olup bu durumda teklif edilen cihaz bedeli ihale günü geçerli olan döviz kuruna çevrilerek (Döviz kuruna çevrilmiş halinin yüzdesi baz alınarak) hesaplama yapılacaktır. İstekliler teklif ettikleri cihazın periyodik bakım gerektirmemesi halinde de bu durumu tekliflerinde belirteceklerdir. Ayrıca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır.
3-Teklif edilen cihaz/cihazlar ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı/distribütör yahut istekli adına düzenlenmiş, TSE veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas ürün/ürünlerin ve teknik şartnamede alıma esas ürünle/ürünlerle birlikte verilmesi istenen cihaz/ürün/malzeme/el aletleri vb ürün/ürünlere ait aşağıdaki belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
a) İstekli, teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunmak zorundadır. (Teklif edilen ürün/ürünlerin kayıtlı olması gerekmediği durumda da bunu belirten resmi yazı sunulmalıdır.) Teklif edilen ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ürün/ürünler değil ise ürün/ürünlerin alımı yapılmayacak ve teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.
c) İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Teklif edilen ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS Bayiliği olmayan ürün/ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) İstekli, teklif edeceği ürün/ürünlerin (TİTUBB veya ÜTS) internet çıktılarının üzerine ürün/ürünlerin sıra numaralarını yazacaklardır.
e) İstekli, T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün/ürünlerin için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
f) Teklif Mektuplarında UBB veya ÜTS Barkod numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.
g) İstekliler 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenilen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi' ni ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif veren istekliler tüm ürünler için numune vereceklerdir. Tedarik edilecek malların numuneleri ihaleden önce, numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp bütün numuneler bir koliye konularak, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp satınalma birimine teslim edilecektir. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. İsteklilerin uhdesinde kalan kalemler için alınan numuneler ürün teslimatlarında Muayene Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere merkezimiz ambarında kalacaktır. (Firmalar teklif ettikleri bütün malzemeler için, teklif etikleri ürünün birebir aynısını numune olarak vereceklerdir. Numune olarak verilen ürünler Teknik Şartnameye göre denenecektir. Deneme sonunda kabul edilen numuneler ihale alınan kalemlerin tümümün teslimine kadar saklanacaktır. Kabul edilmeyen numuneler, sözleşmeler yapıldıktan sonra firmalara iade edilecektir.) İdare tarafından gerekli görülürse Tıbbi Cihazlara demonstrasyon istenebilecektir. Bu cihazlar için teklif veren firmalar, bu cihazların demonstrasyonunu idarenin belirleyeceği yerde yapacaklardır.
2-Teklif veren istekliler cerrahi el aleti kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için ihtiyaç listemiz içerisindeki cerrahi el aletleri için en az 3 Adet cerrahi el alet numunelerini ve teklif edilen cerrahi el aletlerin teknik özelliklerini gösterir üretici firma tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış orijinal katalog veya orjinal broşürleri ihale dosyasında sunacaklardır. Numunelerini teslim etmeyen, eksik yada hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır İhale dosyasında sunulacak katalog veya broşürlerin hangi ürüne ait olduğu katalog üzerinde belirtilecektir. İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde teklif edilen ürünleri üreticinin web sitesinden teyit edilmesini isteyebilir. İhale dosyasına sığmayan kataloglar ayrı bir dosya içerisinde sunulabilir.
3-Teklif veren isteklilerin vermiş oldukları cerrahi el alet numuneleri, şekil ve fonksiyonları, ihale komisyondaki uzman üyeler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, otoklavda, elle incelenecek veya ameliyatta kullanılarak test edilerek değerlendirmesi yapılacaktır. Uzman üyeler tarafından teknik şartnameye uymayan ve olumlu değerlendirilmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4-İsteklilerin teklif ettiği cerrahi el aletleri için teknik şartnamede istenilen numuneler üzerinden korozyon testine (TS5172 EN ISO 13402) de belirtilen buharlı otoklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutulabilecektir. İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde; isteklilerin teklif verdiği ürün numunelerinden, ihaleden sonra ilgili bölüm uzmanlarının seçeceği 2 adet cerrahi alet TSE, ODTÜ, TUBİTAK ya da hastanemizin belirleyeceği bir üniversite laboratuvarında korozyon testi ve gerekli görülen testlere tabi tutulmak üzere gönderilecek ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ( Satınalma Servisi ) Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No:28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ( Satınalma Servisi ) Yenikent Mah. Piri Reis Cad. No:28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR