SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Diş sarf malzemesi satın alınacaktır

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117368
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : ETLİK MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/12106
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
145 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara 3. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

145 Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/12106
1-İdarenin
a) Adresi : EMRAH MAHALLESİ GÜLHANE 06018 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123041420 - 3123041420
c) Elektronik Posta Adresi : serpil.karaoglanoglu@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 145 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, işin bitiş tarihi 01.04.2021'dir. Malzemeler Dağıtım Listesinde belirtilen sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme süresince, sağlık tesislerinin vereceği siparişleri takiben 10 (on) gün içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Muayene kabul ve ödeme işlemleri (iş artış, eksiliş,yasaklama işlemleri hariç olmak üzere) malzemeler teslim edildikçe yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara 3. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.02.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda tıbbi sarf malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına/ÜTS kayıtlı olduğu gösterir Barcode numaralarını tekliflerinde belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır. İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına/ÜTS üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olacaktır. İstekliler Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına/ÜTS kayıtlar ile ilgili olarak herhangi bir çıktı koymalarına gerek bulunmamakta olup, ürünlerin barkod numaralarını ihale dokümanındaki BARKOD BİLDİRİM FORMUna yazmaları ve bu formu imzalı olarak sunmaları yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) İstekliler, teklif edilen cihazın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı Türkçe Katalog veya Açıklayıcı Dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Katologlarda teknik şartnamede belirtilen hususlar bulunmalıdır. Teknik Şartnamede belirtilen hususlar katologda bulunmuyorsa bu hükümler ile ilgili istekliler kendileri veya ithalatçı tarafından imzalı açıklamayı da teklifleri beraberinde vereceklerdir.
2) İhale komisyonu gerek duyması halinde demonstrasyon talep edebilir. Demonstrasyon ihale komisyonunun talebini takip eden 5 (beş) gün içerisinde aşağıdaki koşullarda yapılacaktır;
Demonstrasyon yapılacak olan cihazın idareye kurularak demonstrasyon yapılması esastır. Cihazın idareye kurulmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulu bulunan resmi veya özel sektöre ait bir laboratuarda demonstrasyon yapılabilir. Bu durumda meydana gelebilecek masraflar yükleniciye aittir.
Yapılacak olan demonstrasyonda cihazların teknik şartnamedeki koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir.
3) İstekliler teklif ettikleri malzeme kalemleri için Numune verecektir (her bir kalem için ayrı ayrı numune, ortak numune verilmeyecektir).
NUMUNELER, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, İhale Listesindeki Adı, Firma Adı belirtecektir. Numuneler, firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içine koyulacaktır. Teslim edilen numuneler için hazırlayacakları teslim formunu 2(İKİ) nüsha halinde doldurup bir nüshasını idareye vereceklerdir. Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecektir.
İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili depodan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR