TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Diş sarf malzemesi satın alınacaktır

TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981588
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TRAKYA DEMOKRAT 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/179097
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU ( 2. KAT İDARİ BİRİM) (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- 3 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI


3 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/179097
1-İdarenin
a) Adresi : GÜNDOĞDU TURGUT MAH. OSMANGAZİ BULV. NO: 43/2 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822620022 - 2822626518
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.agiz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme sonrası teslim edilecek Malzemeler, Hastane tarafından verilecek siparişlere istinaden en geç 10 (On) takvim günü içerisinde, peyder pey sözleşme süresince en az 1 (bir) en fazla 6 (altı) defa da teslim edilecek olup, malzemelerin ilgili hastanenin deposuna kadar teslimi yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU ( 2. KAT İDARİ BİRİM) (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ)
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekliler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ni ihale dosyasında sunacaklardır.
2) İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
3) İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini ihale dosyasında sunacaklardır.
4) Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen her üründen orjinal ambalajında birer adet numune teslim edilmesi gerekmektedir. Numunelerin üzerinde ürün adı, firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp bütün numuneler bir koliye konularak, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp Numune Teslim Tutanağı ile İhale saatine kadar satınalma birimine teslim edilecektir. İhale komisyonu ihtiyaç halinde aynı numuneden tekrar talep edebilecektir. Numune verilmeyen kalemlere ait teklif fiyatı değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Ekonomik Açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi numuleri hariç Kurumumuza teslim edilen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 10 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - SATINALMA BİRİMİ-Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43/2 TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ -SATINALMA BİRİMİ (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/Tekirdağ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR