ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Diş sarf malzeme ve tıbbi cihaz alınacaktır

ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788637
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/184810
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
102 Kalem Diş Sarf ve Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2018 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Esentepe Mah. Eskibağlar Cad. No:1/1 Çorlu/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

102 KALEM DİŞ SARF MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI
ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


102 Kalem Diş Sarf Malzeme ve Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/184810

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESENTEPE MAH. ESKİBAĞLAR CAD. NO:1/1 59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2826925555 - 2826924077

c) Elektronik Posta Adresi

:

corluadsm.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

102 Kalem Diş Sarf ve Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi deposuna peyderpey olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip Merkezimizce gönderilecek sipariş yazısı doğrultusunda (siparişin teslim süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün olacaktır.) en az 1 ay, en fazla 3 aylık periyotlar halinde Merkezimiz deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Esentepe Mah. Eskibağlar Cad. No:1/1 Çorlu/TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati

:

10.05.2018 - 12:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale aşamasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylanmalı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
b)Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmenliği kapsamında değil ise kapsam dışı olduğuna dair beyanları ihale dosyasında sunulacaktır.
c)Firmanın UBB'de dispritör veya bayi olarak UBB'ye kayıtlı olması gereklidir ve bu belgeler dosya ile birlikte sunulacaktır.
d) UBB kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.UBB 'ye tabi olan ürünler için bu belgeyi getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif verilecek olan 1,2,3,6,10,15,16,21,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,56,57,58,63,64,65,66,82,83,86,87,91,92,93,94,97 ve 100. kalemlerle ilgili numune veya Türkçe orjinal katolog verilmesi gerekmektedir. Teklif verilecek olan bu ürünlerle ilgili katolog veya numunesi bulunmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numune verilecek ise numuneler ihale saatine kadar Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Deposuna Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından Merkezimizde teorik ve uygulamalı olarak teknik şartnameye uygunluğu bakımından değerlendirilecektir.Yaklaşık Maliyet Üzeri kalan yada Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihalede numunesi değerlendirilmeden değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait ürünler talep edilmesi halinde 1(bir) ay içerisinde iade edilecektir.
Katolog verilecek ise teklif verilecek olan kalemlerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri katologda yer alacaktır.
Ürünlere teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine birebir karşıladıklarına dair teknik şartnameye uygunluk belgesi ibraz edeceklerdir. İdaremizce düzenlenen teknik şartnamemizle karşılaştırıldığında herhangi bir maddesinde eksiklik, farklılık yada cevap verilmeyen madde tespit edilirse teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teknik Şartnameye Cevabı ihale dosyasında yer almayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü Tıbbi Sarf Malzeme satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Esentepe Mah. Eskibağlar Cad. No:1/1 Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR