TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Diş sarf malzeme alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038697
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 16.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/384401
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/384401

1-İdarenin
a) Adresi :Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562121138 - 3141 - 3562150080
c) Elektronik Posta Adresi : tokat.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : NİKSAR DEVLET HASTANESİ ; REŞADİYE DEVLET HASTANESİ ; ERBAA DEVLET HASTANESİ ; TURHAL DEVLET HASTANESİ ; ZİLE DEVLET HASTANESİ ; TOKAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ; ALMUS DEVLET HASTANESİ 'lerinin ilgili depoları mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1-Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren hastane yönetimlerinin belirleyeceği ve tebliğ edecekleri miktarlarda sözleşme tarihleri içerisinde (.../..../2019 - 30.06.2020 tarihleri arası ) 2 şer aylık periyotlar halinde teslim edilecektir ( Bu süre İdarenin ihtiyaç durumuna göre değişebilir. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastanelerin ilgili depolarına teslim edecektir. 2-Teslimatlar mesai saatler içerisinde teslim edilecektir. 3-İdarelerce sipariş yazısı firmalara tebliğ edilmeden ürün gönderilmeyecektir. Gönderilen ürünlere idarelerce resmi işlem yapılmayacak ve ürünler geri iade edilecektir. 4- Malların teslimatı; teknik şartname ekinde sunulan ihale ihtiyaç listesindeki hastanelere dağılım listesine göre yapılacaktır. Yüklenici firmalar dağılım listesine göre malzemeleri teslim etmekle yükümlüdürler. Yüklenici bir sağlık tesisinin malzemesini bir başka sağlık tesisinin malzemesini genel sekreterlik veya ilgili sağlık tesisinin uygun görüşünü almadan teslim etmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İhtiyaç listesinde yer alan ve "Metal Sertlik Belgesi" ve "Korozyon Testlerine Mukavemetli Olduğuna Dair Belge" lerini gerektiren kalemler için teklif veren istekliler numuneleri ile birlikte ilgili kalemlere ait "Metal Sertlik Belgesi" ve "Korozyon Testlerine Mukavemetli Olduğuna Dair Belge" leri de teklif dosyasında sunmak zorundadır. Bu belgelerin aslı veya noter tastikli suret veya idarece aslı görülmüştür şeklinde onaylanmış sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir.
2-İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de veya UTS (Ürün Takip Sistemi) de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.
3-İsteklilerin teklif ettiği ürünler için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS (Ürün Takip Sistemi) 'ne kayıtlın tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS (Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır
4-İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya UTS (Ürün Takip Sistemi)'nin resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
5-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunulacaktır.
6-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihale dosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına istekli veya tedarikçi tarafından dair yazılı beyan vereceklerdir.
7-İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi)'nin Sağlık Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları alıp imzalayarak ihale dosyasında sunacaklardır. TITUBB veya UTS çıktıları üzerine ilgili kalem sıra nosu yazılacaktır.
8-Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
9- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca Sağlık Bakanlığından ürün kodlarının alınmış olması ve firma / bayi tanımlayıcı kodu verilmesi gerektiği yukarıdaki açıklamalarda belirtilmiştir. Bu bilgilerin hatalı olması nedeni ile kurumumuzun zarara uğradığının belgelenmesi halinde oluşan zarar, teklif veren firmadan tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde isteklinin diğer alacaklarından tahsil edilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İhaleye katılan istekliler; Teknik şartnamede farklı bir düzenleme öngörülmemişse teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için her bir kalem için en az 1 ( bir ) orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim edeceklerdir. Numune teslim tutanağında ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir.Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numaralı ürünlerde tüm numaralar tek kalemde çıkılmışsa tüm numaralar için de numune teslim edilecektir. Teklif edilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek yapılacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.
2- Teslim edilen her bir numunenin üzerine ihale ihtiyaç listesindeki sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilecektir. Sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3- Distribitör firmaların iletişim bilgileri ürün üzerinde etiketle belirtilecektir.
4- Birim fiyat teklif cetvelinde ; teklif edilen ürüne ait UBB kodu ve markası açıkça belirtilecektir.
5- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir.
6-İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR