PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dış mekan led ekranlı tabela satın alınacaktır

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01112543
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/6899
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET DIŞ MEKAN LED EKRANLI TABELA ALIMI
İşin Yapılacağı Yer
:
PALANDÖKEN BELEDİYE HİZMET BİNASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PALANDÖKEN BELEDİYESİ İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ADET DIŞ MEKAN LED EKRANLI TABELA
PALANDÖKEN BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


1 ADET DIŞ MEKAN LED EKRANLI TABELA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/6899

1-İdarenin
a) Adresi: A.Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423170595 - 4423153203
c) Elektronik Posta Adresi : palandoken@palandoken.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET DIŞ MEKAN LED EKRANLI TABELA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : PALANDÖKEN BELEDİYE HİZMET BİNASI
c) Teslim tarihi : Sözleşme Tarihinden İtibaren 20 gün içerisinde Mal teslimi Yapılacaktır ( Montaj Hariç) Sözleşme Tarihinden itibaren 30 gün içerisinde de montajı da tamamlanarak tabela çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PALANDÖKEN BELEDİYESİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
GARANTİ, BAKIM ve ONARIM
Bu ihale kapsamında alınacak olan her türlü donanım, yazılım, parça dâhil en az 4 ( DÖRT ) yıl yerinde bakım onarım garantisi olacaktır.
Garanti süresince arızalanan ürünlerin tüm iş ve işlemleri (Konumlandırıldığı yerden alınması, tekrar teslim edilmesi, cihaza montajının yapılması kargo v.b dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Garanti süreci, kabul işlemi tamamlandıktan sonra başlayacaktır.
Yüklenici kurulum ve garanti süresi içinde yapılacak tüm işlemler için gerekli önlemi almakla, uyarı, ikaz ve bilgilendirmeyi yapmakla ayrıca önceden her türlü tedbiri almakla sorumludur. Aksi bir durum karşısında doğacak tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.
Donanımlar istenilen yerde kurularak, sistemin tüm özellikleri çalışır durumda teslim edilecektir.
Garanti süresi içinde Yüklenici, ihale konusu olan tüm mal ve hizmetlere ait destek, bakım-onarım ve hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir.
Garanti süresi içinde, ihale kapsamında satın alınacak olan cihazlarda veya yazılımda meydana gelecek arızalarla ilgili yapılan bildirimi takiben, Yüklenicinin 24 saat içinde müdahale ve 72 saat içinde arızanın giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu şartnamede belirtilmeyen fakat sistemin çalışması için gerekli olacak her türlü aktif veya pasif cihaz, ihtiyaç ve her türlü gider, kurulum, arızaya müdahale ve garanti süresinde Yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
İdarenin talepte bulunması halinde, Yüklenici, yapımını eksiksiz tamamladığı tesisat ve sistemin yapısını, kullanılması, işletilmesi ve önleyici/periyodik bakımları hakkında, gerekli ve yeterli eğitimi kapsam ve süre bakımından uygulamalı olarak İdarenin belirleyeceği en fazla 5 personele vermekle yükümlüdür. Bunun için herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Sistemde kullanılacak kablo vs.malzemeler TSE Belgeli olacak.
-Ekran Taşıyıcı Galvanizli TS En 1461 Standartlarında olacak.
Diğer bilgiler Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklifle birlikte İstekli firmalar, LED Ekran için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan veya TSE den alınmış Satış Sonrası hizmetleri Yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. Bu sunulan belgelerin doğruluğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi web sitesinden kontrol edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklifle birlikte İstekliler teklif ettikleri bilgilendirme ekranına ait katalog, broşür vb. dokümanları vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PALANDÖKEN BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR