SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Dikenli tel, profil demirçit direği ve inşaat teli satın alınacaktır

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960650
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
Yayınlandığı Gazeteler

SINDIRGI HABER 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113433
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
189000 metre Galvanizli Dikenli Tel, 11393 Adet Profil Demirçit Direği ve 100 kg Galvanizli İnşaat Bağlama Teli Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Sındırgı/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GALVANİZLİ DİKENLİ TEL , EŞİT KOLLU (L) VEYA (T) PROFİL DEMİRÇİT DİREĞİ VE İNŞAAT TELİ ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğümüze Bağlı İşletme Şefliklerinde kullanılmak üzere Galvanizli Dikenli Tel , Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği ve İnşaat teli Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/113433

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 SINDIRGI/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2665161075 - 2665161295
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğümüze Bağlı İşletme Şefliklerinde kullanılmak üzere Galvanizli Dikenli Tel , Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği ve İnşaat teli Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 189000 metre Galvanizli Dikenli Tel, 11393 Adet Profil Demirçit Direği ve 100 kg Galvanizli İnşaat Bağlama Teli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslim Edileceği İşletme Şefliği ve yeri Miktar Ulus Orman İşletme Şefliği Kaplıca Ekip binası : 220 Top tel, 3500 direk ve 600 payanda, 20 kg inşaat teli Bulak Orman İşletme Şefliği Bulak Ekip Binası: 50 Top tel , 10 kg inşaat teli Seydan Orman İşletme Şefliği Kertil Ekip Binası : 154 Top tel, 20 kg inşaat teli Düğüncüler Orman İşletme Şefliği Düğüncüler Ekip Binası : 100 Top tel, 1787 direk ve 420 payanda, 20 kg inşaat teli Sındırgı Orman İşletme Şefliği Taştepe Orman Deposu : 232 Top tel, 4146 direk ve 940 payanda, 30 kg inşaat teli
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim Edileceği İşletme Şefliği ve yeri Miktar Ulus Orman İşletme Şefliği Kaplıca Ekip binası : 220 Top tel, 3500 direk ve 600 payanda, 20 kg inşaat teli Bulak Orman İşletme Şefliği Bulak Ekip Binası : 50 Top tel , 10 kg inşaat teli Seydan Orman İşletme Şefliği Kertil Ekip Binası :154 Top tel, 20 kg inşaat teli Düğüncüler Orman İşletme Şefliği Düğüncüler Ekip Binası : 100 Top tel, 1787 direk ve 420 payanda, 20 kg inşaat teli Sındırgı Orman İşletme Şefliği Taştepe Orman Deposu : 232 Top tel,4146 direk ve 940 payanda, 30 kg inşaat teli Sözleşme İmzalandıktan 10 gün içinde teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.04.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Galvanizli dikenli tel için; TSEK 1113 EN 10223-1 standartına uygun Ters Büküm (RT) olacaktır. Bu belgeler ihale teklif dosyası içinde yer alması gerekmektedir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR