ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Di·ş hekimliği uygulama ve araştırma merkezi i·htiyacına 60 kalem mal alımı ihalesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00385984
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 15.07.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt No
:
2016/258012
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DİŞ Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016 Yılı Çeşitli Birimler İhtiyacına 60 Klm Makine-Teçhizat Demirbaş Malzeme Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNE-TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


BEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ÇEŞİTLİ BİRİMLER İHTİYACINA 60 KALEM MAKİNE-TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/258012

1-İdarenin

a) Adresi

:

iBN-İ SİNA KAMPÜSÜ Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK /MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722613580 - 3722613590

c) Elektronik Posta Adresi

:

dishekimligi@karaelmas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DİŞ Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016 Yılı Çeşitli Birimler İhtiyacına 60 Klm Makine-Teçhizat Demirbaş Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Deposudur.

c) Teslim tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45(kırkbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

b) Tarihi ve saati

:

15.08.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1. İsteklinin ilaç ve tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt olduğunu tevsik edici belge,

2. Teklif edilen ürünlerin/cihazların ilaç ve tıbbi cihaz bilgi bankasına kayıtlı olduğuna dair Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösterir belge.Eğer sistem cihazlardan meydana geliyorsa sistemi oluşturan her cihaz için ayrı ayrı UBB kayıt belgesi sunulacaktır. Teklif edilen ürünlerin UBB kayıt zorunluluğu yok ise kayıt zorunluluğu olmadığına dair Sağlık Bakanlığında alınmış belge.

3.Aday veya isteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçisi firmanın bayisi olduğunu gösterir TİTUBB kayıtlı olduğuna dair belge

4.İstekliler sözleşme sırasında uhdesinde kalan kalemlerin tekliflerini HUAP sisteminden KİK İhale Yazılım Programı Üzerinden hazırladığı CD' yi sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teknik şartnamelerinde belirtilen adet kadar numuneyi teklif zarfları ile birlikte vermek zorundadır.

2-Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC rockwell standartlarına göre sertlik derecelerini gösterir belge

3-Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi ” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şrtnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.

4- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog, CD, broşür v.b teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır.Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak veya Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesi teklif zarfında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ.Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy,Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR