ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dere çağılı satın alınacaktır

ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927729
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/12319
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fidanlık Müdürlüğümüz sahası genelinde aşırı yağışlar, inşaat işleri ve sevkiyat yoğunluğu nedeniyle meydana gelen uygunsuz zeminin koşullarının iyileştirilmesi için (Birecik ilçesi arazilerinden elde edilen dere cağılı) alımı . (2500 metreküp) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa İli, Birecik ilçesi, Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No: 44 adresinde bulunan Orman Fidanlık Müdürlüğü (İdarenin Göstereceği yere)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü (Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAHASI GENELİNDE AŞIRI YAĞIŞLAR, İNŞAAT İŞLERİ VE SEVKİYAT YOĞUNLUĞU NEDENİYLE MEYDANA GELEN UYGUNSUZ ZEMİNİN KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN (BİRECİK İLÇESİ ARAZİLERİNDEN ELDE EDİLEN DERE CAĞILI) ALIMI
BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fidanlık Müdürlüğümüz sahası genelinde aşırı yağışlar, inşaat işleri ve sevkiyat yoğunluğu nedeniyle meydana gelen uygunsuz zeminin koşullarının iyileştirilmesi için (Birecik ilçesi arazilerinden elde edilen dere cağılı) alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/12319
1-İdarenin
a) Adı : BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelam Cad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4146521084 - 4146524995
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Fidanlık Müdürlüğümüz sahası genelinde aşırı yağışlar, inşaat işleri ve sevkiyat yoğunluğu nedeniyle meydana gelen uygunsuz zeminin koşullarının iyileştirilmesi için (Birecik ilçesi arazilerinden elde edilen dere cağılı) alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Fidanlık Müdürlüğümüz sahası genelinde aşırı yağışlar, inşaat işleri ve sevkiyat yoğunluğu nedeniyle meydana gelen uygunsuz zeminin koşullarının iyileştirilmesi için (Birecik ilçesi arazilerinden elde edilen dere cağılı) alımı . (2500 metreküp)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şanlıurfa İli, Birecik ilçesi, Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No: 44 adresinde bulunan Orman Fidanlık Müdürlüğü (İdarenin Göstereceği yere)
ç) Süresi/teslim tarihi : Alımı yapılacak Dere Çakılının tamamını Birecik Orman Fidanlığına peyderpey olmak suretiyle 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.01.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü (Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR