SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Dental implant satın alınacaktır

SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984529
Şehir : Sakarya / Serdivan
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/175899
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM DENTAL İMLANT ALIMI 1. GRUP DENTAL İMPLANT ALIMI - 300 ADET 2. GRUP DENTAL İMPLANT ALIMI - 300 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Kemalpaşa Mah. 7. Cadde 94. Sokak No:4 SERDİVAN/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENTAL İMPLANT SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ2 KALEM DENTAL İMPLANT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/175899

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kemalpaşa Mah. 7. Cadde 94. Sok. Serdivan/SAKARYA 54070 SERDİVAN/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642293187 - 2642290450

c) Elektronik Posta Adresi

:

sakaryaadsh@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM DENTAL İMLANT ALIMI 1. GRUP DENTAL İMPLANT ALIMI - 300 ADET 2. GRUP DENTAL İMPLANT ALIMI - 300 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tıbbi Sarf Depo

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra malzemelerin teslimi peyder pey olarak idarenin talep ettiği zaman ve miktarlarda depoya raf teslimi şeklinde yapılacaktır. Malzemenin teslimatı ise idarenin siparişini takip eden 10 takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici üzerinde kalan ihale malını teslim süresi ve mesai saatleri içerisinde ( hafta içi her gün 08:00 - 12:00 ile 13:00 - 17:00 arası ) Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edeceklerdir. İstekliler ihale sonucu üzerinde kalan malzemeleri orijinal ambalajlarında ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edeceklerdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Kemalpaşa Mah. 7. Cadde 94. Sokak No:4 SERDİVAN/SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

14.05.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
a) Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
b) Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
c)Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Aşağıdaki belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
1) Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı’na ve TITUBB’a veya ÜTS (ürün takip sistemi)'ne kayıt bildirim işlemlerinin tamamlanmış olduğunu gösterir belge,
2) Teklif veren isteklilerin TITUBB'da veya ÜTS'ye kayıtlı olduğuna dair belge,
3) Teklif edilen ürünlerin üretici / ithalatçı firmalarının TITUBB´da veya ÜTS'de kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4) İhaleye bayii olarak teklif veren isteklikler üretici/ ithalatçı firmaların TITUBB´da veya ÜTS'de bayisi olduklarını gösterir belge,
5) Teklif edilen ürünün/cihazın TITUBB veya ÜTS kaydı gerekmiyorsa, üretici veya ithalatçı firma tarafından TITUBB-ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır.
6) İstekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ni teklif dosyasında sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Numune: İstekliler teklif verdikleri implant grubu için (boyu ve çapı farketmez) orjinal ambalajında en az 1 (bir) adet numune (numunenin uygulanması ve incelenmesi için gerekli olan set de dahil olmak üzere malzemeler ile birlikte) getirecektir. Numuneler Satınalma Birimine ihale tarih ve saatinden önce tutanakla teslim edilmelidir. Numune teslim etmeyen isteklilerin,numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonu ihale dosyasında yer alan evrakları numuneleri veya malzemeleri tereddüte düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası, TITUBB/ÜTS ürün barkod numarası, ürünün menşei ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, orjinal ambalajında, mukavva, strafor köpük vb. muhafazalı bir kutuda tutanakla teslim edeceklerdir. Değerlendirme sonrasında numuneler isteklilere geri iade edilecektir. Ancak değerlendirme esnasında tahrip olan numuneler için (ihale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir. İhale komisyonunca teslim edilen numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı, elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığı, hastaya uygunluğu, ergonomik olup olmadığı değerlendirilerek kontrol edilecek olup teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
b) Katalog: Teklif veren istekliler, teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını veya cd’lerini ihale teklif dosyasında verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacak. Başka bir dilde sunulan belgeler Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Katalogların (cd veya basılı)teklif ekinde sunulmaması durumunda ürün değerlendirmesi yapılamayacağından isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Satınalma Biriminden alınabilir. Doküman satın almak için Halk Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR 41 0001 2009 5850 0005 0001 89 nolu hesaba; firma adını, hastanemiz adını, ihale kayıt numarasını ve hangi işe ait olduğunu dekontta belirterek yatırılıp dekontun Satınalma Birimine teslim edilmesi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR 41 0001 2009 5850 0005 0001 89yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Kemalpaşa Mah. 7. Cadde 94. Sokak No:4 SERDİVAN/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR