İSTANBUL ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Dental implant kemik içi alımı yapılacaktır

İSTANBUL ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094771
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/601484
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
400 Adet Dental implant Kemik İçi Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SOĞUKPINAR MAH. IHLAMUR SOK. NO:40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI DENTAL İMPLANT KEMİK İÇİ ALIMI İŞİ


T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ


2020 Yılı Dental İmplant Kemik İçi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/601484

1-İdarenin
a) Adresi : SOĞUK PINAR MAHALLESİ IHLAMUR CADDESİ 40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163126076 - 2163126084
c) Elektronik Posta Adresi : cekmekoyadsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 400 Adet Dental implant Kemik İçi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SOĞUKPINAR MAH. IHLAMUR SOK. NO:40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi idaresince sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 gün mesai saatleri içerisinde teslimat gerçekleştirilecek olup, peyderpey teslimatlar yapılacaktır Sipariş sayısı en az 5 en fazla 8 olacaktır. Son teslim tarihi 31.12.2020 dur


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SOĞUKPINAR MAH. IHLAMUR SOK. NO:40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İmplant ile kullanılan Cihazlar ( cihazın çalışması için cihazla birlikte teslim edilen ara barçalar dahil ) implant kullanım süresince cihazların ve el aletlerin sterilizasyonu,bakım, onarım ve yedek parçaları yüklenici tarafından hiç bir ücret talep edilmeden sağlanacaktır.
Firmalar cihazlar için % 95 uptime garantisi vereceklerdir. Firma Cihazın kullanım süresi boyunca yıllık % 95 uptime garantisi verilecektir.
Cihazın süresi içerisinde kurum tarafından belirlenen oranlarda yıllık bakımları, kalibrasyonu ücretsiz firma tarafından yapılacak veya akredite kuruluşlar tarafından yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve idareye belge olarak sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
C) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden istekliler;
- İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri,
- Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri,
- Serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
D) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Tedarik edilecek malların numuneleri : İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ( numunenin uygulanması ve incelenmesi için gerekli olan set te dahil olmak üzere malzemeler ile birlikte ) ihale teklif zarfı ile birlikte taşınır kayıt birimine teslim edeceklerdir. İhale saatinden önce numuneler ile birlikte istekli firma numune teslim tutanağını 2 nüsha halinde hazırlamış olmalıdır. Numune tutanakların ( teslim ettiğini gösteren taşınır kayıt biriminin yetkili personel tarafından imzalanmış nüshası) 1 adedi ihale dosyasına koyulacaktır. Teslim tutanağından firma adı numune ihale sıra numarası barkod numarası markası belirtilmiş olmalıdır.
Numune üzerinde ihale kalem sıra nosu firma adı ve TITUBB ürün barkod numarası yazılı olacaktır. Teslim edilen ürünler orjinal paketinde olacaktır.Numunesi olmayan veya orjinal ambalajında olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale komisyonunca teslim edilen yada demontrasyon talep edilen numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerini karşılıp karşılamadığı göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak,gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığı, hastaya uygunluğu, ergonomik olup olmadığı değerdendirilerek kontrol edilecek olup teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Uhdesinde kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra ( sözleşmenin imzalanmasına müteakip ) 1 ay içerisinde teslim edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idare de tutulacaktır.
Teknik şartnameye madde bazlı cevaplar yazılacak, ilgili döküman ihale dosyasında sunulacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR